Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

"Ο Ι.Καποδίστριας και το νεοελληνικό κράτος"

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

Διάλεξη του καθηγητή Γ.Κοντογιώργη με θέμα: "Ο Ι.Καποδίστριας και το νεοελληνικό κράτος", στην επιστημονική Διημερίδα που οργανώθηκε στη Λευκωσία, στις 4-5 Απριλίου 2014, όπου αναδεικνύεται η πηγή της νεοελληνικής κακοδαιμονίας.Γιώργος Κοντογιώργης,
Το κράτος του Καποδίστρια[1]

1. Από τις πρώτες ενέργειες του Καποδίστρια μόλις ήρθε στην Ελλάδα, στις 8.1.1828, ήταν να ζητήσει από τη Βουλή -που προήλθε από την Γ' Εθνοσυνέλευση της Τροιζίνας (19.3 - 5.5. 1827) και η οποία τον εξέλεξε με επταετή θητεία-, την αναστολή του Πολιτικού Συντάγματος, επειδή "αι δειναί της πατρίδος περιστάσεις και η διάρκεια του πολέμου δεν εσυγχώρησαν ούτε συγχωρούσι την ενέργειαν" αυτού, ως περιέχοντος, όπως θα πει σε άλλη περίσταση, "απάσας τας δημοκρατικάς αρχάς των επαναστατών του 1793".
Στην πραγματικότητα το Σύνταγμα της Τροιζίνας ελάχιστη σχέση είχε με το Σύνταγμα των Γάλλων επαναστατών, υπό την έννοια ότι εδραζόταν στην πολιτική κυριαρχία των πόλεων/κοινών (προνοούσε μόνον για μια σκιώδη κεντρική κυβέρνηση, η οποία επιπλέον τελούσε υπό την πλήρη εξουσία της βουλής), και όχι στο πολιτικά κυρίαρχο κεντρικό κράτος του Συντάγματος του 1793. Σημασία έχει, εντούτοις, να συγκρατήσουμε εξαρχής ότι ο Καποδίστριας δεν δηλώνει αντίθετος επί της αρχής στα συντάγματα αυτά, αλλά στην εφαρμογή τους, σε μια στιγμή που η επανάσταση διαρκεί ακόμη, που ούτε κράτος υπάρχει ούτε και η ελληνική υπόθεση της ανεξαρτησίας έχει κριθεί και οι Δυνάμεις της εποχής εχθρεύονται απολύτως τις ιδέες τους. Σημειώνουμε, επίσης, ότι η αντίρρηση του Καποδίστρια συνοδεύεται από την επισήμανση πως η ενέργειά του αυτή είναιπροσωρινή, "έως της συγκροτήσεως της (νέας) Εθνικής Συνελεύσεως" που ορίσθηκε να συνέλθει 2,5 μήνες αργότερα, τον Απρίλιο 1828.
Το προσωρινό πολιτειακό σχήμα που ενέκρινε η Βουλή, με εισήγηση του Καποδίστρια, προέβλεπε την κατάργησή της και την σύσταση ενός κεντρικού εξουσιαστικού συμβουλίου από 27 μέλη, του Πανελληνίου, που θα συμπαρίσταται στον Κυβερνήτη, με γνωμοδοτική βασικά και νομοπαρασκευαστική αρμοδιότητα. Οι πράξεις του Κυβερνήτη για να είναι έγκυρες, έπρεπε να είναι "θεμελιωμένες επάνω εις τας εγγράφους αναφοράς του Πανελληνίου ή των τμημάτων του".
Παράλληλα ο Καποδίστριας οργάνωσε διοικητικά την χώρα σε (επάλληλα) τμήματα, που εδραζόταν στο σύστημα των κοινών: Κάθε τμήμα διαιρείται "εις τας εξ ων σύγκειται επαρχίας και αύται πάλιν εις πόλεις, κώμας και χωρία".
Τούτο δηλώνει ότι επιλέγεται η αρχή της τοπικής και περιφερειακής πολιτειακής αυτονομίας, που ανάγεται στο ελληνικό παρελθόν της κοσμόπολης, όχι της διοικητικής αποκέντρωσης ή αυτοδιοίκησης, που αναπέμπει στο εξερχόμενο από τη φεουδαρχία πολιτικά κυρίαρχο κεντρικό κράτος. Καθεμία από τις βαθμίδες αυτές της πολεοτικής αυτονομίας διαθέτει ίδιον σύστημα διακυβέρνησης: οι δημογέροντες, στα πρωτοβάθμια κοινά, εκλέγονται με καθολική ψήφο, από τους πολίτες άνω των 25 ετών, ενώ στο επίπεδο της επαρχίας, η διοίκηση ασκείται από συλλογικό σώμα αντιπροσώπων των κοινών. Τα κοινά, "εξακολουθούν την ενέργειαν των χρεών των, ως και πρότερον" -διαθέτουν τις ίδιες αρμοδιότητες όπως πριν, τις οποίες ασκούν σύμφωνα με τους "άχρι τούδε κανόνας".
Στις αρμοδιότητες αυτές, επομένως, περιλαμβάνονται αφενός οι εσωτερικές υποθέσεις του κοινού και αφετέρου, η άσκηση των αρμοδιοτήτων που συνάδουν με την κεντρική εξουσία. Ανάμεσα σ'αυτές, η πλέον συμβολική, για την αναγωγή τους στο σύστημα των κοινών, αλλά και ουσιώδης, η οποία κρίνει την φύση του (προσωρινού) πολιτειακού συστήματος που επέλεξε ο Κυβερνήτης, είναι η άσκηση της δημοσιονομικής και, γενικότερα, της δημοσιο-οικονομικής αρμοδιότητας, η οποία δηλώνεται ρητώς ότι ανήκει στα κοινά. Τα κοινά, θα πει, είναι οι φορείς "δι'ών γίνεται η ενέργεια της δημοσίου οικονομίας", υπό την εποπτεία της επαρχιακής δημογεροντίας.
Η κεντρική κυβέρνηση παρίσταται στην επαρχιακή "δημογεροντία" δια του "εκτάκτου επιτρόπου", ο οποίος, στο μεταβατικό στάδιο, είναι επιφορτισμένος με την υποβοήθηση του έργου της ανασυγκρότησης του συστήματος των κοινών και, περαιτέρω, με την άσκηση αρμοδιοτήτων "έννομης επιστασίας" κατά τη λειτουργία τους και την εφαρμογή της νομιμότητας. Στις ειδικότερες πρόνοιες, που θα εισαγάγει ο Καποδίστριας, είναι προφανής η μέριμνά του να επαναφέρει την πολιτειακή ισορροπία στο εσωτερικό των κοινών, που ανέτρεψαν οι συνθήκες της επανάστασης, υπέρ της προεστικής τάξης. Μέριμνα, που κατέτεινε ουσιαστικά, στην επαναφορά του λαού στα πράγματα των κοινών και στην εγγραφή των τελευταίων στο γενικότερο πολιτειακό γίγνεσθαι του κράτους. Και τούτο διότι, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε ως επί το πλείστον κατά την προ-επαναστατική περίοδο, η αυτονόμηση της προεστικής τάξης και η ιδιοποίηση της εξουσίας των κοινών από αυτήν, στη διάρκεια επανάστασης, εκδηλώθηκε εφεξής με την άρνησή της να εναρμονισθεί με το διατακτικό της εθνικής πολιτείας. Ακραίες εκδηλώσεις του φαινομένου αυτού αποτελούν οι περιπτώσεις των Υδραίων και των Μανιατών. Η προεστική τάξη θα αντιταχθεί στην απόφαση του Κυβερνήτη να αναλάβει το κέντρο μέρος των δημοσίων προσόδων ή να ελέγξει τον τρόπο της διαχείρισής τους από αυτήν. Ορισμένοι μάλιστα θα φθάσουν μέχρι του σημείου να αξιώσουν αποζημίωση για τις απώλειες που υπέστησαν λόγω της συμμετοχής τους στην επανάσταση.
Έχει ενδιαφέρον, μάλιστα, ότι η μερίδα της προεστικής αυτής τάξης, που εκπροσωπείτο στο Πανελλήνιο, προκειμένου να εμποδίσει την επανείσοδο του λαού στην πολιτεία των κοινών, θα επικαλεσθεί το επιχείρημα του "εξευρωπαϊσμού" της χώρας, αξιώνοντας από τον Καποδίστρια να καταργήσει την καθολική ψήφο (στην Αγγλία τότε κατείχε το δικαίωμα ψήφου μόλις το 7% των ανδρών). Στην αξίωση αυτή ο Κυβερνήτης θα διακρίνει "μιαν ανίκητον δυσκολίαν", η οποία συνίσταται "εις το ότι δεν έχω την δύναμιν να κάμω ένα νόμον, ο οποίος θέτει όρους εις το δικαίωμα της ψήφου. Δικαίωμα, το οποίον ο ελληνικός λαός δοξάζει, ότι μετεχειρίσθη έως σήμερον χωρίς περιορισμόν". Όπως θα επισημάνει ο τότε αντι-πρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα, "οι κοτζαμπάσηδες αυτοί "χρησιμοποιούντες τα φιλελευθέρας αρχάς ως μέσον διαιωνίσεως της επιρροής των", εστράφησαν με μίσος κατά του Κυβερνήτη, "καθόσον απαγορεύει τας αρπαγάς, τιμωρεί τους ενόχους και προστατεύει τους καταπιεζομένους…".
Η αποτυχία του Καποδίστρια να αντιμετωπίσει τη στασιαστική, συχνά, αντιπολίτευση της προεστικής τάξης, θα τον οδηγήσει στην επιλογή της καθαρής διοικητικής αποκέντρωσης. Μέσω της Δ' Εθνικής Συνέλευσης και στη συνέχεια με Ψήφισμα του 1830, θα αποφασισθεί όπως "μέχρι την έκδοση του (νέου) εκλογικού νόμου, το συμβούλιο των δημογερόντων "θέλει διορίζεσθαι από την κυβέρνησιν εκλεγόμενο από τον κατάλογο πολιτών, τον οποίον θέλει προβάλει εις αυτήν αι τοπικαί αρχαί, και των οποίων τον αριθμόν θέλει διπλασιάσει η Γερουσία". Συγχρόνως, επιχειρεί να οργανώσει και να ελέγξει τα δημόσια οικονομικά από το κέντρο, πράγμα που έθιγε καταφανώς τα αυθαίρετα ή μη προνόμια της προεστικής τάξης. Εφεξής οι τοπικοί πόροι αποφασίζεται να εισάγονται "εις το εθνικόν ταμείον… και η κυβέρνησις (να) τους δαπανά όταν και όπως εγκρίνει εις τας ανάγκας εκάστης των επαρχιών, χρείας δε τυχούσης, (να) έχει το δικαίωμα να τους εξοδεύει και εις τας κοινάς του έθνους ανάγκας".
Αξίζει να προσεχθεί η διαδρομή της προεστικής τάξης: από τα συντάγματα που αναπαρήγαν αυθεντικά το σύστημα των κοινών, την πολιτεία των οποίων είχαν οικειοποιηθεί, στη διάρκεια της επανάστασης, θα οδηγηθεί στην άκαμπτη υπεράσπιση μιας εκδοχής τους, αυτής που προέκυψε από την ανατροπή των εσωτερικών τους ισορροπιών στη διάρκεια της επανάστασης. Συγχρόνως, θα θεωρήσει απολύτως συμβατό με τα συμφέροντά της το "συνταγματικό" επιχείρημα της ευρωπαϊκής μετα-φεουδαλικής ορθοταξίας, πριν προσχωρήσει εξολοκλήρου, στο τέλος, στη βαυαρική απολυταρχία. Η τελευταία, ως κρατική δεσποτεία, προέκρινε τον ολοσχερή εγκιβωτισμό της κοινωνίας των πολιτών στην ιδιωτική σφαίρα και την αποκλειστική ιδιοποίηση της πολιτικής από τη νέα, καταφανώς χειρότερη, εκδοχή του "κοτζαμπασιδισμού", τη βουλευτοκρατία.
2. Από τα ανωτέρω ολίγα προκύπτει νομίζω αβίαστα ότι ο Καποδίστριας είχε κατά νουν ένα κράτος, το οποίο εγγραφόταν στο ιστορικό κεκτημένο της ελληνικής οικουμενικής κοσμόπολης, που συγκέντρωνε άλλωστε την ομοθυμία των προεπαναστατικών Ελλήνων. Ένα κράτος που δεν ενσάρκωνε μονοσήμαντα το πολιτειακό σύστημα, αλλά το επιμέριζε ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση και στα κοινά, αφενός και αφετέρου ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών, συγκροτημένη σε δήμο, στο πλαίσιο των κοινών, και στην αναφορική στο κοινό συμφέρον κεντρική πολιτική εξουσία. Στο πρόσωπο του Καποδίστρια παίχθηκε η τελευταία πράξη του διακυβεύματος της οικουμενικής κοσμόπολης, δηλαδή της προοπτικής ενός κράτους που θα ήταν ικανό να ενσαρκώσει το ανθρωποκεντρικό κεκτημένο του ελληνισμού και να το αντιτείνει στην ανερχόμενη ευρωπαϊκή απολυταρχία και, αργότερα, στο πρωτο-ανθρωποκεντρικό κράτος έθνος.
Τις ιδέες αυτές ο Καποδίστριας, που είδαμε να επιχειρεί να εφαρμόσει κατά μικρόν ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας και στο επίπεδο της ευρωπαϊκής Ηπείρου, γνώριζε καλώς ότι όφειλε να τις συγκεράσει με το κυρίαρχο ρεύμα της κρατικής δεσποτείας ή απολυταρχίας της εποχής. Γι' αυτό και στα έγγραφά του προς τη Βουλή, το Πανελλήνιο και τους λοιπούς παράγοντες του τόπου, δεν έπαυε να επισημαίνει τους κινδύνους που εγκυμονούσε για την Ελλάδα η πρόωρη προώθηση μιας οριστικής πολιτειακής ρύθμισης πριν αποφασισθεί η ανεξαρτησία της από τις Δυνάμεις της ευρωπαϊκής δεσποτείας: "…χρεωστείτε να θεωρήσετε σπουδαίως την εσωτερικήν διοίκησιν…. ότι αυτή δεν… είναι δυνατόν να κανονισθεί δια συνταγματικών και μονίμων νόμων, ειμή όταν η τύχη της Ελλάδος αποφασισθεί οριστικώς…". Ο Ν.Σπηλιάδης στα Απομνημονεύματά του γίνεται σαφέστερος όταν λέει ότι "ο Καποδίστριας γνωρίζων τους βασιλείς [της απολυταρχικής Ευρώπης], εξεύρει ότι δεν εμπορεί η Ελλάς να κυβερνάται δημοκρατικώς, ότε [όταν] από αυτούς περιμένει την σωτηρίαν της. Εξεύρει ότι αυτοί δεν θέλουν να υπάρξει εις κανέν μέρος του κόσμου δημοκρατία, και μ'όλον ότι δημοκρατικότατος και τον νουν και την καρδίαν, νομίζει χρέος του ιερόν να δείξει εις τους βασιλείς, …. ότι οι Έλληνες δεν θέλουν κυβερνάσθαι δημοκρατικώς….".
Μια άλλη διάσταση του ελληνικού ζητήματος, που συνέχεται άρρηκτα με το εσωτερικό σύστημα της χώρας, και μαζί με τη μοίρα του Καποδίστρια, συνδέεται με το μέγεθος και, συγκεκριμένα, με τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί και να διαχειρισθεί τη φιλοδοξία του ελληνισμού της εποχής. Ήδη, από πολύ νωρίς, αλλά και μέχρι τέλους η υπόθεση του ελληνισμού συνδέθηκε άρρηκτα με την επίλυση του Ανατολικού ζητήματος. Η απόρριψη της ελληνικής επανάστασης αρχικά και στη συνέχεια η επιλογή του μικρού, μη αυτάρκους και θεσμικά εξαρτημένου κράτους, από τις Δυνάμεις, ήταν απολύτως συνυφασμένο με τις βλέψεις τους στην Ανατολή. Με πολλή αγωνία οι τοπικοί απεσταλμένοι των Δυνάμεων διέκριναν, ακόμη και στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, τον κίνδυνο ο ελληνισμός να οικειοποιηθεί την οθωμανική αυτοκρατορία και να αποτελέσει ανάχωμα στις επεκτατικές τους βλέψεις. Όπως γράφει ένα από αυτούς, "Ο καταμερισμός της απεράντου [οθωμανικής] αυτοκρατορίας εις πολλά ανεξάρτητα κράτη, θα ήτο προτιμότερον δια την Ευρώπην παρά να αφεθεί η ελληνική φυλή να επεκταθεί, να κυριαρχήσει παντού, και να αποτελέσει απέραντον ελληνικήν αυτοκρατορίαν, πολύ μεγάλην εν σχέσει με τα Δυνάμεις της Ευρώπης. Είναι το όνειρον της φυλής αυτής. [Και] θα το επιτύχωσιν με τον καιρόν διότι μεταξύ αυτών και των τούρκων το μέλλον δεν είναι αμφίβολον. Θα είναι ανυπόμονοι αφότου δεν θα έχωσιν ανάγκην της υποστηρίξεως των Ευρωπαίων…." (Derrasse, Λάρνακα, 1859).
Στην οπτική αυτή της επίλυσης του Ανατολικού ζητήματος θα προσχωρήσει το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα και η Ρωσία, η οποία μάλιστα, αργότερα, υπό το σοσιαλιστικό της καθεστώς, θα υπονομεύσει ακόμη και το εγχείρημα που προέκυψε από τη συνθήκη των Σεβρών. Την περίοδο αυτή, που η Ρωσία θα εγκαταλείψει το ελληνικό σχέδιο για την επίλυση του Ανατολικού ζητήματος και θα στραφεί στον Πανσλαβισμό -υποστηρίζοντας τους βαλκανικούς εθνικισμούς-, ο Ντοστογέφσκυ, σε άρθρο του, αφού διαλογίζεται για το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ρωσία για τον εκσυγχρονισμό της -τον γερμανικό ή τον ελληνικό- αποφαίνεται ότι αυτός που της αρμόζει είναι ο από κάθε άποψη ανώτερος ελληνικός δρόμος. Όμως θα υπογραμμίσει με έμφαση ότι "αργά ή γρήγορα η Κωνσταντινούπολη πρέπει να γίνει δική μας [της Ρωσίας], αφού πέρασε πια ο καιρός όπου οι Γραικοί, λαός απείρως λεπτότερος από τους χοντροκομένους Γερμανούς, λαός με ασυγκρίτως περισσότερα κοινά στοιχεία από ό,τι οι εντελώς ανόμιοί μας Γερμανοί, λαός πολυπληθής και αφοσιωμένος, [….θα μπορούσαν να έχουν] επικρατήσει στα πολιτικά πράγματα της Ρωσίας". Το να αφήσουμε…. ένα τόσο σημαντικό σημείο της οικουμένης [στους Έλληνες]…είναι πλέον αδύνατον".
Κλείνω με μια μόνο διαπίστωση: η στροφή αυτή της ρωσικής πολιτικής και η απομάκρυνσή της από την Ελλάδα, δεν κόστισε απλώς στην ελληνική χώρα. Την πλήρωσε με ασύμμετρο κόστος και η Ρωσία, η οποία όχι μόνον δεν κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, όπως σχεδίαζε ακόμη στο τέλος του 19ου αιώνα, αλλά συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία ενός μείζονος αντιπάλου στο ζωτικό μαλακό της υπογάστριο.
Με την επισήμανση της ιστορικής αυτής μαρτυρίας, που αναδεικνύει το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, με το οποίο είχε να αντιπαλέψει ο Καποδίστριας, ως κυβερνήτης της Ελλάδας, θέλω να υπαινιχθώ, επ'ευκαιρία, μια εξόχως σημαντική γεωπολιτική παράμετρο της σχέσης μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας, εξίσου επίκαιρη στις ημέρες μας. Η επιλογή ή μη της Ελλάδας από τη Ρωσία ως στρατηγικού εταίρου, εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμης σημασίας διακύβευμα για το μέλλον και των δύο χωρών. Όσες φορές η Ρωσία αποφάσισε να απομακρυνθεί από την Ελλάδα έβλαψε επίσης τα συμφέροντα της. Η Ρωσία, με την Τουρκία ως μεγάλη δύναμη στο μαλακό της υπογάστριο και ουσιαστικά χωρίς την αξιωματική παρουσία της Ελλάδας, θα αναγκασθεί να σμικρύνει σημαντικά τη γεωπολιτική της φιλοδοξία και, ενδεχομένως, θα επανέλθει στην εσωστρέφειά της.


[1] Ανακοίνωση στη Συνδιάσκεψη με θέμα: "Ι.Καποδίστριας και σύγχρονες ρωσοελληνικές σχέσεις". Με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Ελλάδα της ρωσικής αντιπροσωπείας, με τον ΥΠΕΞ Σ.Λαβρόφ. 30/10/2013, στο Ξεν. Κάραβελ📺


Ιωάννης Καποδίστριας (A' μέρος) - 26/01/2013

«Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» (α΄ μέρος)

Η Μηχανή του χρόνου παρουσιάζει δύο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τα έργο του μεγάλου πολιτικού και διπλωμάτη, που συγκρούστηκε με τις αυταρχικές υπερδυνάμεις της εποχής και υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των υπόδουλων Ελλήνων.
Σε μια εποχή γεμάτη από επαναστάσεις και πολιτειακές ανατροπές, ο Κερκυραίος αριστοκράτης, κατάφερε να οργανώσει με επιτυχία την άμυνα της Λευκάδας, ενάντια στον Αλή Πασά και σύντομα να ανελιχτεί στη θέση του Υπουργού εξωτερικών της Ρωσικής αυτοκρατορίας. Καθοριστικός είναι ο ρόλος του στη δημιουργία του κράτους της Ελβετίας και στη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη στις αρχές του 19ου αιώνα.
Η έρευνα ρίχνει φως στη σκληρή σύγκρουσή του, με τον διαβόητο ανθέλληνα καγκελάριο Μέττερνιχ και στη διάσωση της ελληνικής επανάστασης από τους αδίστακτους ηγέτες της Ιεράς Συμμαχίας, που δεν ήθελαν να αλλάξει το στάτους κβο της Ευρώπης.
Για πρώτη φορά παρουσιάζονται άγνωστα ντοκουμέντα για τον μοναδικό και ανεκπλήρωτο έρωτα της ζωής του με την ελληνομολδαβή Ρωξάνδρα Στούρτζα. Μια θυελλώδης σχέση που έμεινε στο παρασκήνιο και σημάδεψε την ζωή του Καποδίστρια.

Το 1803, ο Αλή Πασάς έστρεψε στις στρατιές του στη Λευκάδα. Απέναντί του, βρήκε έναν νεαρό επτανήσιο γιατρό, το Ιωάννη Καποδίστρια, που με τη βοήθεια των οπλαρχηγών του Μοριά και της Ρούμελης, κατάφεραν να τρέψουν σε φυγή τον άπληστο πασά. Οι πολιτικές ικανότητες του Καποδίστρια τράβηξαν την προσοχή των εκπροσώπων της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, που τον κάλεσαν να υπηρετήσει στο διπλωματικό σώμα.
Η δράση του στους Ναπολεόντειους πολέμους ήταν πλούσια και του χάρισε την πρώτη του αποστολή: να αναδιοργανώσει το κράτος της Ελβετίας σε μια ουδέτερη δύναμη στην καρδιά της Ευρώπης. Ο πρέσβης της Ελβετίας Lorenzo Amberg δηλώνει στην εκπομπή, ότι ο Καποδίστριας έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης Ελβετίας, υπερνικώντας τα πολλαπλά εμπόδια, που του έθετε ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέττερνιχ, ο αυστριακός καγκελάριος που είχε άλλα σχέδια.
Ο Μέττερνιχ και ο Καποδίστριας, ήταν δυο αντίθετες προσωπικότητες με αντιδιαμετρικά οράματα για το μέλλον των λαών. Ο Μέττερνιχ πίστευε στη δύναμη της ισχύος. Ο Καποδίστριας στην αυτοδιάθεση των λαών. Οι συγκρούσεις τους άφησαν εποχή.
Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του Καποδίστρια στη διάσωση της ελληνικής επανάστασης το 1821, στο συνέδριο του Λάυμπαχ. Για άλλη μια φορά ύψωσε το ανάστημά του στον καγκελάριο, που απαιτούσε τη βίαιη κατάπνιξή του ελληνικού ξεσηκωμού με στρατιές των μεγάλων δυνάμεων. Ο Καποδίστριας εκεί πέτυχε το ακατόρθωτο: να εξαιρέσει την επανάσταση από τη μανία της Ιεράς συμμαχίας.
Ο μεγάλος και μοναδικός έρωτας της ζωής του ήταν η ελληνομολδαβή κυρία των τιμών της αυτοκράτειρας της Ρωσίας, Ρωξάνδρα Στούρτζα. Τα πολιτικά συμφέροντα της εποχής καταδίκασαν τον έρωτά τους, αλλά οι επιστολές τους μαρτυρούν μια άγνωστη και συναρπαστική πλευρά του Ιωάννη Καποδίστρια, που ξαφνιάζει.
Στην εκπομπή αποκαλύπτουν τις άγνωστες πτυχές της ζωής και του έργου του Ιωάννη Καποδίστρια οι πανεπιστημιακοί Γιώργος Κοντογιώργης, Λένα Διβάνη, Χριστίνα Κουλούρη, Αρετή Φεργάδη-Τούντα, π. Γεώργιος Μεταλληνός, Χαράλαμπος Μπαμπούνης, ο Πρόεδρος εταιρίας μελέτης έργου Ιωάννη Καποδίστρια Ανδρέας Κούκος, οι ιστορικοί Βασίλης Σπανός, Χαράλαμπος Μηνάογλου και ο Lorenzo Amberg, πρέσβης της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στην Ελλάδα.


Ο Ιωάννης Καποδίστριας, (Μέρος Α' και Β'), ΝΕΤ, 2.2.2013

Η μηχανή του χρόνου
Ενημερωτική εκπομπή
Η "Μηχανή του χρόνου" στο δεύτερο μέρος της έρευνας, παρουσιάζει την ένδοξη και τραγική πορεία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας και τον αγώνα του να ανασυγκροτήσει ένα κράτος από τα ερείπια της επανάστασης και τους εμφύλιους μεταξύ των ηρώων του ‘21. Ο διπλωμάτης που θριάμβευσε στην Ευρώπη, αντιμετώπισεστην πατρίδα του, την πιο δύσκολη αποστολή της ζωής του.Δε δίστασε να συγκρουστεί με τις Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης, που δεν επιθυμούσαν την πλήρη ανεξαρτησία του Ελληνικού κράτους. Η μεγαλύτερη μάχη του όμως, θα δινόταν με τους ίδιους τους συμπατριώτες του και ιδιαίτερα με το πολιτικό κατεστημένο: τους τοπικούς άρχοντες της εποχής, που έως τότε, κινούσαν τα νήματα και διεκδικούσαν μερίδιο στην εξουσία. Ο Καποδίστριας ως κυβερνήτης, πούλησε όλα τα υπάρχοντα του για να χρηματοδοτήσει το νεοσύστατο κράτος, αρνήθηκε το μισθό του και υποχρέωσε και όλους τους πολιτικούς να κάνουν το ίδιο. Παράλληλα, δημιούργησε ένα συγκεντρωτικό και προσωποπαγές σύστημα διακυβέρνησης. Ανέστειλε το σύνταγμα, κατήργησε την ελευθεροτυπία και διόρισε σε υψηλές θέσεις τα δύο αδέρφια του. Το τραγικό τέλος του κυβερνήτη βύθισε εκ νέου τη χώρα στο χάος και λίγα χρόνια μετά, οδήγησε στην έλευση του Όθωνα και της «ελέω Θεού» βασιλείας. Στην εκπομπή αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της διακυβέρνησηςΙωάννη Καποδίστρια οι πανεπιστημιακοί: Γιώργος Κοντογιώργης, Λένα Διβάνη,Χριστίνα Κουλούρη, Αρετή Φεργάδη-Τούντα, π. Γεώργιος Μεταλληνός, Χαράλαμπος Μπαμπούνης, ο Πρόεδρος εταιρείας μελέτης έργου Ιωάννη Καποδίστρια Ανδρέας Κούκος, ο προϊστάμενος των ΓΑΚ Αργολίδας Δημήτρης Γεωργόπουλος, οι ιστορικοί: Χρήστος Πιτερός, Βασίλης Σπανός, Χαράλαμπος Μηνάογλου, ο πρόεδρος του πνευματικού ιδρύματος «Ιωάννης Καποδίστριας» Κωνσταντίνος Χελιώτης, ο ταξίαρχος πολεμικής αεροπορίας ε.α. Δημήτρης Κοκκινάκης και ο απόγονος της οικογένειας Μαυρομιχάλη, Γιώργης Μαυρομιχάλης.
"Θλιβερές διαπιστώσεις"

"Ταξιδι Στα Κυθηρα" - Βαττώ Αντουάν

Το ότι συνηθίσαμε να ζούμε σκλαβωμένοι σε έναν άχρονο, αιώνιο παγκόσμιο πόλεμο, είναι και η πιο θλιβερή διαπίστωση από όλες. Η πιο τρομακτική διαπίστωση, το ότι συνηθίσαμε να πεινάμε και να διψάμε από πραγματική ζωή!... Εθιστήκαμε στη διαχρονία της υποταγής και αδράνησαν οι αντιστάσεις μας. Οι αντιστάσεις αδρανούν όταν, όλη η αφοσίωση του ανθρώπου, επικεντρώνεται στη καθημερινή μάχη για επιβίωση. Στη βιοπάλη. Όπως αδρανεί η μήτρα όταν δεν συλλαμβάνει ζωντανή ψυχή.

Είναι πολλά τα χρόνια της εκπαίδευσης του ανθρώπινου γένους σε όλον αυτόν τον εθισμό του. Τον ξεπεσμό του επίσης. Οι εχθρικοί μηχανισμοί εκατοντάδες και ποικιλόμορφοι. Όλων των "χρωμάτων". Είναι αυτό που ο Μάνος παλαιότερα, σοφά ονόμασε, "το πρόσωπο του τέρατος". Ο εχθρός που δεν γίνεται, αλλά γεννιέται. Ο εχθρός που μας παρακολουθεί άπ’ το σχολείο, σαν ήμασταν παιδιά, κι επιζητεί τον εξαφανισμό μας.

Η συνύπαρξη της υποταγής και του εθισμού μας στις κακουχίες, προκάλεσε όλη αυτή την αφομοίωση του ανθρώπου. Την "εξαφάνισή" του. Αναπόφευκτη απόρροια, το να ξεχνά ο ίδιο το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ως άνθρωπος. Το πώς πρέπει να μιλά και να πράττει. Συνηθίσαμε να ανεχόμαστε τις κακουχίες, τα ξεπουλήματα των κεκτημένων μας, της γης και της πατρίδας. Της ζωής μας. Μάθαμε μέσα από δωροδοκίες. Εθιστήκαμε στο να ανεχόμαστε κοτζαμπάσηδες και βεληγκέκες, μονάρχες και τρομοκράτες εξουσιαστές, που μας ροκανίζουν τις ψυχές μας αργά αργά σαν τρωκτικά. Συνηθίσαμε να μας ελέγχουν και να μας κυβερνούν τρωκτικά. Και η συνήθεια αυτή, πολλαπλασιάζει τα υποταγμένα φοβισμένα θύματα -εμάς- με μια προοδευτική εξάπλωση ως ένα είδος καρκινώματος των κοινωνιών. Τα τρωκτικά έπεισαν τις κοινωνίες, πως, αυτό που βιώνουν, είναι η "εξέλιξη" και το μοναδικό τους "μέλλον" που δικαιούνται να έχουν.

Ξέχασε ο άνθρωπος πώς είναι να γελά και να χαίρεται τον ήλιο το πρωί και την αστροφεγγιά τις νύχτες. Ξέχασε πόσο όμορφος ήταν ο κόσμος του πριν τον ασχημίσουν τα τρωκτικά. Σταμάτησε να σκέπτεται και να πράττει ενάρετα και συλλογικά. Να τρώει και να πίνει από καθαρό περιβάλλον. Λησμόνησε πώς είναι να αναπνέει καθαρό αέρα, οξυγόνο. Η ομορφιά, η αλήθεια και το ήθος, έπαψαν να είναι βασικέ αξίες αυτού του κόσμου καιρό τώρα... Γιατί όσο υπήρχαν αυτές οι αξίες, υπήρχαν και οι αντιστάσεις στην παραμικρή εμφάνιση τρωκτικών και παρασίτων. Υπήρχε συλλογικότητα.

Το βασικό λοιπόν ερώτημα είναι, το πώς θα αντισταθούμε στα τρωκτικά και το πώς θα ενεργοποιήσουμε ξανά τους αισθητήρες, τους μηχανισμούς της αντίδρασής μας.

Η απάντηση φυσικά, δε βρίσκεται στο πόστερ του Φρανκεστάϊν όπου έγινε της μόδας να στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου παιδιού -όπως πολύ χαρακτηριστικά μας το εξιστορεί ο Μάνος-. Ίσως όμως να βρίσκεται σε έναν πίνακα ζωγραφικής, τέχνης και ομορφιάς, όπως είναι για παράδειγμα "το ταξίδι στα Κύθηρα" του Watteau... Και πάντως, σίγουρα οι απαντήσεις και οι λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας, δε βρίσκονται στην ασχήμια του "τέρατος", αλλά στην ομορφιά ενός δίκαιου, ελεύθερου και δημοκρατικού κόσμου, πλασμένο από τα δικά μας χέρια!
Άρθρο, 20/3/2018, από Ελένη Ξένου.Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018


Γιώργος Κοντογιώργης :

Η φύση του ελληνικού κράτους

(Η απομαγνητοφώνηση όλης της εκπομπής, από την Ελένη Ξένου)

"Είπατε, «αφού ήρθε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, να του εξασφαλίσουμε διαμονή». ... Με συγχωρείτε, όταν ένας υπάλληλος μετακινείται από μια πόλη σε μια άλλη πόλη, το κράτος του νοικιάζει διαμέρισμα; Από το εισόδημά του δεν θα πληρώσει για να νοικιάσει διαμέρισμα να εξασφαλίσει τη διαμονή του; Γιατί αυτή η διαφοροποίηση;
...
Έχουμε κράτος;
Εγώ θα σας απαντήσω, ότι, έχουμε κράτος. Και έχουμε ένα πάρα πολύ αυστηρά δομημένο, με πολύ μεγάλη ισχύ, ακατανίκητο κράτος με αντοχές, το οποίο όμως -αυτό πρέπει να μας απασχολήσει- ο προορισμός του δεν είναι αυτό που είθισται να θεωρούμαι κράτος. Είναι μια δεσποτική κομματοκρατία. Δηλαδή, ένα μαγαζί -να το πούμε απλά- το οποίο υπηρετεί αυτούς που το κατέχουν, το νέμονται, και τους πέριξ αυτών, δηλαδή συγκατανευσιφάγους, δηλαδή όλα τα παράσιτα τα οποία συναγελάζονται και το χρησιμοποιούν ως πρυτανείο σίτισης.
...
Αν υπολογίσετε ότι το κόστος ενός βουλευτή, υπερβαίνει το κόστος για την ελληνική κοινωνία, υπερβαίνει κατά πολύ τη δαπάνη την οποία συνεπάγεται η παρουσία και όποια δραστηριότητα του μεγαλύτερου επιχειρηματία του κόσμου, του Μπίλ Γκέιτσ παραδείγματος χάρη, δε νομίζω ότι ο Μπίλ Γκέιτσ καταναλώνει 600 χιλιάδες το χρόνο για τις προσωπικές του ανάγκες, που μας κοστίζει συνολικά η βουλευτική ιδιότητα. Και εκείνος παράγει έργο. Αυτοί δεν παράγουν τίποτε.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι, όταν με τόση ευκολία μπορεί κάποιος, που λέγεται πρωθυπουργός ή υπουργός, να ψηφίζει έναν νόμο και να διασφαλίζει οποιαδήποτε πλεονεκτήματα θέλει, μη φορολογικές και οτιδήποτε άλλο, το οποίο απαγορεύεται -προσέξτε! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στην κοινωνία-. Όπως ξέρετε, έχουν λάβει πρόνοια ώστε το σύνταγμα να μην επιτρέπει να υποβάλλεται στην κρίση της κοινωνίας δημοσιονομικό ζήτημα. Αυτοί λοιπόν, τα έχουν όλα.
Αν θέλετε να κρίνετε ποιο είναι το είδος, η φύση του κράτους, δεν έχετε παρά να δείτε τι συσσωρεύουν οι κύριοι αυτοί, και πώς αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους -ως Λουδοβίκους που είναι υπεράνω του νόμου, που δεν υπόκειται στο κράτος δικαίου-.
...
Αναφερθήκατε στην νομιμότητα. Δεν είναι νόμιμο ό,τι ψηφίζει η Βουλή. Μπορεί να΄ναι και ανήθικο ή μη ανήθικο, αλλά δεν είναι νόμιμο. Παραδείγματος χάρη, το να ψηφίσει ένα νόμο, αντίκειται στο σύνταγμα, στην αρχή της ισότητας, -αυτό αντίκειται στην αρχή της ισότητας, να εξασφαλίζεις σε ορισμένους επιδότηση ενοικίου και στου άλλους όχι- αλλά, επιπλέον, οι νόμοι που ψηφίζονται από τη Βουλή με την κομματική πειθαρχία πάλι δεν είναι νόμιμοι νόμοι. Και δε θα μιλήσω με τη δημοκρατική αρχή που δεν υπάρχει βεβαίως, αλλά με την αρχή του συντάγματος. Με την αρχή ενός συντάγματος, που είναι όπως όλα τα άλλα συντάγματα, απλός είναι στην εκφυλισμένη και ακραία του μορφή διατυπωμένο, είναι όμως, μια αιρετή μοναρχία. Αλλά ούτε με αυτό το σύνταγμα οι νόμοι που ψηφίζονται στη Βουλή είναι εξ ορισμού, επειδή ψηφίζονται από τη Βουλή νόμιμοι, συνταγματικά νόμιμοι. Να το συγκρατήσουμε αυτό. Δεν είναι ό,τι ψηφίζεται από τη Βουλή νόμιμο.
...
Θυμηθείτε πριν από λίγες μέρες, ή εβδομάδες, αποφασίστηκε ότι οι παραβάσεις του νόμου από τα κόμματα και τους βουλευτές, κατ΄οικονομία δεν θα διωχθούν διότι ήταν "φρέσκος" λέει και "πολύπλοκος" ο νόμος. Αν γι΄αυτούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι, άρα γνώστες του τι είναι νόμος και ψηφίζουν νόμους, ήταν τόσο πολύπλοκο και δεν εφαρμόστηκε, για τον κοινό λαό ο οποίος είναι αγράμματος, μη πληροφορημένος, μη νομικός, πώς γίνεται να εφαρμόζεται χωρίς εξαίρεση κάτι που ψηφίστηκε εχθές; Δύο χρόνια δεν μπόρεσαν να αφομοιώσουν το περιεχόμενο του νόμου... Προσέξτε! Δηλαδή, μας δηλώνουν με ρητό τρόπο ότι, συμπεριφέρονται ως κοινοί απατεώνες! Κι όμως είναι -υποτίθεται εκλεγμένοι- εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Και έπρεπε να πολιτεύονται για το δημόσιο συμφέρον!
Υποθέτω θα με ρωτούσατε, και ξεκίνησα για το αν υπάρχει κράτος. Και σας είπα ότι, υπάρχει όντως, ένα πάρα πολύ καλά δομημένο κράτος, το οποίο όμως είναι ένα κράτος το οποίο αποτελεί ξένο σώμα προς την κοινωνία και τη χώρα. Και όταν λέμε κράτος, πρέπει να κατανοήσουμε τι εννοούμε. Γιατί, πίσω από όλες αυτές τις "όμορφες" διακηρύξεις περί διαφωτισμού και περί δημοκρατίας, κρύβεται ακριβώς, πρώτα πρώτα, μια δεσποτική λογική του κράτους. Και όταν μιλάμε για δεσποτεία, σημαίνει ότι μιλάμε για ένα κράτος το οποίο λειτουργεί ως κατακτητής. Ως κάτοχος. Δηλαδή, που βλέπει υπηκόους κι όχι πολίτες. Τι είναι το κράτος; Το κράτος είναι πολλά πράγματα. Σήμερα: είναι το πολιτικό σύστημα, είναι η δημόσια διοίκηση, είναι η δικαιοσύνη, είναι ο στρατός, είναι η αστυνομία. Αυτά που λένε περί διάκριση των εξουσιών, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια να γίνει μια εσωτερική διαρρύθμιση στο κράτος που κατέχει όλα αυτά, προκειμένου να μη τα συγκεντρώνει ο ίδιος στα χέρια του. Ε, λοιπόν, αυτό το κράτος τα συγκεντρώνει όλα στα χέρια του ενός. Διότι, έχει την κυβερνητική εξουσία, πρέπει να έχει τη νομοθετική ή το έλεγχον, αφού έχει τη νομοθετική ψηφίζει ότι του αρέσει -άρα κατέχει και τη νομοθετική εξουσία- και συγχρόνως με το σύστημα που υπάρχει ελέγχει και τη δικαιοσύνη. Όχι στο ειρηνοδικείο ενός χωριού που θα λύσει τοπικές διαφορές -και εκεί υπό τον όρον ότι δεν θα παρέμβει ο βουλευτής ή ο δήμαρχος- αλλά, στα μείζονα ζητήματα. Βλέπουμε πώς ένα σκάνδαλο που θα έπρεπε να εξεταστεί σε βάθος -όπως και όλα τα άλλα- από την δικαιοσύνη, γίνεται αντικείμενο αντιδικίας στη Βουλή κατ΄υφαρπαγήν της ιδιότητας της δικαιοσύνης από τη Βουλή που, αυτό θα έπρεπε να είναι το μείζον σκάνδαλο και εξακολουθούν νομικά να το κατέχουν, ενώ έχουν λύση αν θέλουν να μη το διαπράξουν.
Όταν μιλάμε λοιπόν για ένα κράτος που κατέχει και μας διδάσκουν ότι όλα αυτά τα κατείχε το κράτος άλλοτε -δηλαδή αυτό το νομικό πλάσμα, η νομική κατασκευή- και τα κατέχει και τώρα αυτοδικαίως, μας κρύβουν κάτι. Ότι το πολιτικό σύστημα υπάρχει στο κράτος γιατί ζούμε σε μια εποχή που οι κοινωνίες δεν διεκδικούν μερίδιο του πολιτικού συστήματος, για να γίνει «αντιπροσωπευτικό» και μάλιστα «δημοκρατικό». Γι΄αυτό και η μεγάλη απάτη την οποία υπηρετεί κυρίως η διανόηση και την πουλάνε στη συνέχεια και την οικειοποιούνται οι πολιτικοί, ότι το σύστημά μας τα έχει όλα: είναι και «αντιπροσωπευτικό», είναι και «δημοκρατικό». Αυτό είναι καίριας σημασίας! Δεν είναι ρητορικό. Δεν είναι θεωρητικό. Έχει καίρια σημασία! Διότι, το ποιος κατέχει το κράτος, άρα το πολιτικό σύστημα και όλα τα άλλα, αποφασίζει τελικά ποιος το καρπώνεται. Για ποιον δουλεύει. Υπάρχουν τρία ερωτήματα ξέρετε, που θα΄πρεπε να τίθενται από τους πολιτικούς επιστήμονες, τα οποία δεν τίθενται όμως. Τα οποία είναι: ποιος κατέχει την εξουσία, πώς την κατέχει και γιατί. Με ποιον σκοπό; Λοιπόν, στα τρία αυτά ερωτήματα, η απάντηση είναι μια: Το πολιτικό σύστημα, το κράτος, τη πολιτική εξουσία την κατέχει ο πολιτικός, το πώς την κατέχει το γνωρίζουμε -έχει ταυτίσει τα πάντα με το κράτος, άρα με την δική του εξουσία- και συγχρόνως αυτό που υπηρετεί -εδώ είναι το ερώτημα- στην Ευρώπη είναι ένα γενικό συμφέρον -προσέξτε η διαφορά μεταξύ «γενικού» και «κοινού» συμφέροντος- ένα γενικό συμφέρον που δεν ταυτίζεται με την κοινωνία, αλλά που έχει αυτή τη γενική αναφορά στις πολιτικές της συλλογικότητας, που είναι οι πολιτικές της αστικής τάξης αν θέλετε των αρχόντων στρωμάτων, ενώ στην Ελλάδα, ούτε το κοινό συμφέρον υπηρετεί ούτε το γενικό συμφέρον.Είναι η εκφυλισμένη εκδοχή της μοναρχίας.
Το Ευρωπαϊκό μοντέλο, τουλάχιστον εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον. Ένα συμφέρον ταξικό το οποίο όμως διαχέεται και αποτελεί κοινό τόπο. Με άλλα λόγια φροντίζει να έχει και τη συναίνεση της κοινωνίας. Της δίνει κάποια πράγματα. Γι΄αυτό και έχουμε κοινωνικό κράτος εκεί. Γι΄αυτό και έχουμε υπηρεσίες που δουλεύουν. Στην Ελλάδα λοιπόν, το κόμμα που εκεί είναι διαμεσολαβητής, έχει ιππεύσει στο πολιτικό σύστημα και έχει γίνει αυτό πολιτικό σύστημα. Γι΄αυτό και ακούμε τους προηγούμενους αλλά και αυτούς εδώ που είναι αυθεντικά παιδιά αυτής της κατηγορίας και μάλιστα στη φασίζουσα λογική τους, να δηλώνουν πολιτικό σύστημα και να εννοούν το κομματικό σύστημα. Επειδή αυτοί κατέχουν το κράτος λοιπόν, είναι το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν την έννοια έστω του θεράποντος μιας κατάστασης από τον κάτοχο και ιδιοκτήτη της κατάστασης αυτής. Γι΄αυτό και βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν επιτρέπουν να αναπτυχθούν πολιτικές γενικού συμφέροντος.
Μερικά παραδείγματα:
Ο υπουργός, έχει μια στρατιά συμβούλων. Προσέξτε! Ενώ δεν αγγίζει τη δημόσια διοίκηση -δεν υπάρχει η έννοια της κύρωσης- δηλαδή ο πολίτης μπορεί να δεινοπαθήσει, μπορεί να κάνει τα πάντα, να εμπλακεί σε διαπλοκές και διαφθορές για ελάχιστα πράγματα, αλλά, αν θέλει να αντισταθεί δεν έχει τη δυνατότητα, δεν υπάρχει η έννοια της κύρωσης. Ο υπάλληλος δεν είναι εντεταλμένος να υπηρετεί κυρίως -και δεν κρίνεται για την εξυπηρέτηση του πολίτη- αλλά για την προσήνειά του στον πολιτικό. Αυτό λοιπόν, ενώ το αντιμετωπίζουν έτσι, απ΄την άλλη μεριά δεν το εμπιστεύονται. Γιατί χρησιμοποιούν το κράτος, δηλαδή τους δημοσίους υπαλλήλους, ως κομματικούς πελάτες. Γι΄αυτό δεν τους αγγίζουν και τους χρησιμοποιούν και βεβαίως όπου χρειάζονται. Απ΄την άλλη μεριά όμως, για να κάνουν την κομματική δουλειά τους, δεν τους εμπιστεύονται και παίρνουν μια στρατιά συμβούλων. Εγώ δεν θα εξετάσω μόνο το τι μας κοστίζουν. Αλλά το γεγονός ότι οι σύμβουλοι αυτοί, δεν καλούνται εκεί για να υπηρετήσουν ένα γενικό συμφέρον -πολλώ μάλλον το κοινό συμφέρον- καλούνται για να υπηρετήσουν τον κομματικό σκοπό. Και, πέραν αυτού, έχει και μια τρομακτική συνέπεια. Διαρρηγνύουν τη συνέχεια του κράτους. Γιατί όταν θα φύγουν απ΄το υπουργείο, θα πάρουν μαζί τους και το "know how", θα πάρουν και την εμπειρία.
Καταλαβαίνεται μόνο από ένα παράδειγμα λοιπόν. Λάβετε υπ΄όψη σας επίσης, ότι, οι πολιτικοί μας επειδή ακριβώς ξέρουν για πιο σκοπό θα έρθουν στην εξουσία ή ποιον σκοπό υπηρετούν στην πολιτική, μπορεί να περάσουν δεκαετίες που ασχολούνται με την πολιτική και να μην έχουν κυριολεκτικά επίγνωση του τι ανάγκες έχει το κράτος, πώς λειτουργεί ένα κράτος, πώς θα το κυβερνήσουν και τι σκοπό θα υπηρετήσουν. Όπως και δεν γνωρίζουν το γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή, θα ασχοληθούν με τα ελληνοτουρκικά, με την Ε.Ε. εάν και εφόσον υπάρξει θέμα. Έχω ζήσει καταστάσεις που, επήγαινα σε οργανισμούς της Ευρώπης -και με ακολουθούσαν επειδή ήταν και οι εθνικές συμμετοχές- πολιτικοί αξιωματούχοι του κράτους, και, σας διαβεβαιώ δεν πατούσαν στις αίθουσες. Ήταν απολύτως απροετοίμαστοι, δεν τους ενδιέφερε, δε πατούσαν στην αίθουσα συνεδριάσεων και γύριζαν στα μαγαζιά. Έτσι πάνε και έτσι επιστρέφουν απ΄την Ευρώπη. Έτσι και στην Ευρώπη διαμορφώνεται η ζωή της χώρας. Όπως και της κάθε άλλης χώρας.
Από αυτά τα δύο παραδείγματα λοιπόν, για να μη πάμε στα ζητήματα της άμυνας και λοιπά, συνάγεται τι; Ότι απ΄τη μια μεριά έχουμε ένα κράτος πολύ ισχυρά δομημένο για να χρησιμοποιείται ως λάφυρο, και απ΄την άλλη έχουμε μια ιδεολογία που κατατείνει στο να το νομιμοποιήσει αυτό το κράτος, να το ενορχηστρώσει και να το επιβάλλει, να γίνει αποδεκτό δηλαδή απ΄την κοινωνία. Αυτός είναι ο διαφωτισμός. Αυτές είναι οι χρήσεις και οι καταχρήσεις των εννοιών. Όπως «δημοκρατίας» και λοιπά. Για να νομιμοποιήσουν αυτό το κράτος. Αυτό αποδεικνύει την εχθρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν την κοινωνία και τις κληρονομιές της κοινωνίας. Είναι ο εφιάλτης τους η σφυρηλάτηση της κοινωνικής συλλογικότητας. Γι΄αυτό και, αυτό που είπε ο τωρινός πρωθυπουργός, -ένας κοινός καταληψίας που αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο το κράτος, όποιος θέλει δει πώς λειτούργησε η παράταξη στο πανεπιστήμιο δεν έχει παρά να επισκεφτεί το Πάντειο, και να δει ότι, ένα πολυτελές ξενοδοχείο που αγοράστηκε από τη δική μου πρυτανεία για να γίνει φοιτητική εστία, έχει αυτή τη στιγμή μόνο το σκελετό. Ούτε καν πόρτες και παράθυρα- λοιπόν, αυτό θα τον ακολουθεί. Διότι το να μιλάει για ετερόκλητο όχλο, τον κοινωνικό κόσμο ο οποίος αυτονομηθεί και έδρασε για να διαμαρτυρηθεί -ανεξαρτήτως το εάν έδρασε ή όχι σωστά, δεν το κρίνουμε, αλλά είχε κάθε δικαίωμα να δράσει έξω απ΄το κομματικό μαντρί- επειδή λοιπόν έδρασε έξω απ΄το κοινωνικό μαντρί, χαρακτηρίστηκε "ετερόκλητος όχλος". Όχι συντεταγμένος στις κομματικές εντολές. Αυτό και μόνο, χαρακτηρίζει, είναι η πεμπτουσία, ο ορισμός του φασισμού. Ο φασισμός μόνο αντιμετωπίζει την κοινωνία ως όχλο.
...
Νομίζεται ότι απασχολεί τον πρωθυπουργό, την κυβέρνησή του και οποιονδήποτε η υπόθεση των ελληνοτουρκικών; Όταν θα συμβεί το μοιραίο, θα κλιθεί αυτός ο "ετερόκλητος όχλος" να υπερασπιστεί τη χώρα. Αυτοί θα είναι στα μετόπισθεν κι εκείνη τη στιγμή θα σκέπτονται τι θα πρέπει να κάνουν για να μη πάνε φυλακή. Δεν οργανώνουν τη χώρα με την προοπτική της ανάπτυξης, με τον σκοπό του δημοσίου συμφέροντος. Ξέρετε, οι μεγάλοι ηγέτες, αναδείχθηκαν όταν εστίασαν τον σκοπό τους στην πολιτική με το συλλογικό συμφέρον. Να τραβήξουν τη χώρα και την κοινωνία και να την πάνε πιο μπροστά. Είναι εφιαλτικό να σκέπτεται κανείς ότι απέναντι σε έναν μεγάλο ηγέτη μιας μεγάλης πια χώρας -εκεί την οδήγησε- που λέγεται Ερντογκάν, έχουμε συνομιλητή αυτής της χώρας, έναν άνθρωπο του επιπέδου της γνώσης και της σκέψης του σημερινού πρωθυπουργού. Δε χρειάζεται πραγματικά να πούμε τίποτε άλλο, γιατί ο ίδιος έδειξε ότι δεν έχει κανένα λόγο να διαφοροποιηθεί από το παρελθόν του και να το αποτάξει. ... Εδώ έχουμε μια ιδιόμορφη κατάσταση ξέρετε, που θεωρεί τίτλο τιμής και υπερηφάνειας ότι υπήρξε καταληψίας στο πανεπιστήμιο. Ξέρετε για πόσα έπρεπε να έχει ενοχοποιηθεί αυτή τη στιγμή, όπως και κάθε καταληψίας. Είναι η πιο απεχθής, η φασιστική πλευρά της ελληνικής πολιτικής ζωής.
Δυστυχώς η χώρα, το έχω πει από την αρχή της κρίσης, όταν θα πουν ότι βγήκε από την κρίση -δηλαδή όταν θα έχει σταθεροποιηθεί στο βυθό- δεν θα είναι παρά το ομοίωμα της προηγούμενης χώρας. Και, φοβάμαι ότι εκτός από αυτό, θα έχουμε και άλλες συνέπειες οι οποίες θα αφορούν στα εθνικά μας θέματα. Εάν δεν αλλάξουν άρδην, εάν δεν ανασυγκροτηθεί άρδην το πολιτικό σύστημα και το κράτος, να εξαναγκαστεί -έχει σημασία που το λέω, γιατί με δική τους πρωτοβουλία δεν πρόκειται να γίνει- εάν δεν εξαναγκαστεί να εναρμονιστεί με το γενικό συμφέρον όποια και να΄ναι η ηγεσία, θα αναπαράγει τον εαυτό της. Δηλαδή θα αντιμετωπίζει τη χώρα και την κοινωνία, την εθνική συλλογικότητα άρα το συμφέρον της, ως τον μέγιστο αντίπαλο που θα επιδιώκει αφενός να τον αποδομήσει με πελατειακές σχέσεις εσωτερικά, με αποδόμηση δηλαδή της συλλογικότητας και απ΄την άλλη μεριά, θα συμπεριφέρεται με τον τρόπο, για να ερμηνεύει τα εξωτερικά γεγονότα και τις ήττες μας -γιατί μόνο ήττες συσσωρεύει αυτό το κράτος- με τον τρόπο που ακούσαμε πρόσφατα για τα Ίμια και πολλά άλλα."


Γιώργος Κοντογιώργης στον Γιώργο Σαχίνη, στον 984radio.
Απομαγνητοφώνηση, Ελένη Ξένου.


Γ.Κοντογιώργης: Η φύση του ελληνικού κράτους.
Αναντιστοιχία Πολιτικών και Κοινωνίας
Στην Ελλάδα
κράτος υπάρχει, μόνο για την εξυπηρέτηση του μικροκομματικού οφέλους του
εκάστοτε κατόχου της κυβερνητικής εξουσίας , είπε στο Ράδιο 98.4 ο καθηγητής στο
Πάντειο Γιώργος Κοντογιώργης (27/2/2018)

Είναι λάθος
πως δεν υπάρχει κράτος στην Ελλάδα. Υπάρχει αλλά όχι για το γενικό συμφέρον ή
το κοινό συμφέρον, αλλά προς εξυπηρέτηση του πολιτικού συστήματος, που πλήρως
αυτονομημένο από την κοινωνία, πορεύεται μόνο με την εξυπηρέτηση των
μικροκομματικών του κερδών για τον εκάστοτε κάτοχο της κυβερνητικής εξουσίας.
Ο πανεπιστημιακός Γιώργος Κοντογιώργης, σημείωσε ότι αν δεν υπάρξει
κοινωνική απαίτηση για αντιστοίχιση έστω με το γενικό συμφέρον, στη λειτουργία
του κράτους, τότε η χώρα κινδυνεύει με απόλυτη καταβύθιση αλλά και εθνικό
ακρωτηριασμό, με όλα όσα συμβαίνουν στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

http://contogeorgis.blogspot.gr/2018/02/blog-post_52.htmlΤρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Με τη Δύναμη της Αλήθειας


«Αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή μας είναι μια εμμονή να ορίζουμε τις έννοιες χωρίς καμία αντιστοιχία με το περιεχόμενο που δηλώνουν. Η εμμονή αυτή ωστόσο έχει τεράστια πραγματική σημασία, διότι με τις έννοιες ορίζουμε φαινόμενα που αποτελούν το θεμέλιο του καθημερινού μας βίου και του μέλλοντος μας. Εάν για παράδειγμα δεχθούμε ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατία, παραδεχόμαστε ότι η εξέλιξή μας ολοκλήρωσε τον κύκλο της, ότι επομένως η μόνη εναλλακτική επιλογή που μας απομένει είναι το αυταρχικό πολίτευμα. Εάν όμως περιγράψουμε το σημερινό σύστημα δυνάμει του περιεχομένου του, δηλαδή ως μια απλώς εκλόγιμη μοναρχία, θα μπούμε σε μια άλλη διαδικασία σκέψης και για το παρόν και για το μέλλον του βίου μας…» Γ. Κ.Με τη Δύναμη της Αλήθειας - Γ. Κοντογιώργης-Θ.Κωφίδης, 17/2/2017:"...Τη λεγόμενη «Παγκοσμιοποίηση», οι δυνάμεις της Αριστεράς, επιχείρησαν να την αντιμετωπίσουν δημιουργώντας αντίστοιχα κινήματα παγκοσμιοποίησης. "Γένοβες"...και λοιπά. Ουσιαστικά ήταν δηλαδή, τόποι/μέρη συνάντησης και διασκέδασης κάποιων ανθρώπων που ήθελαν απλώς να είναι στον αφρό και να ηγούνται το πλήθος, με άλλον τρόπο από αυτόν που ηγούνται οι κυβερνήσεις.
Όταν οι δυνάμεις της εργασίας, οι φορείς μάλλον που θέλουν να εκπροσωπούν τις δυνάμεις της εργασίας, έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο μέσα στη χώρα, όπου τα πράγματα είναι συντεταγμένα και όπου μπορεί κανείς κατά κάποιον τρόπο να τα ελέγχει, αφού ηττήθηκαν λοιπόν εκεί, πώς μπορούν να σκέφτονται ότι είναι εφικτό να καταλάβουν νίκες και να αντιμετωπίσουν τον "Μινώταυρο" των αγορών, δηλαδή της νέας οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο; Με τι δυνάμεις; Με τι δυνατότητες και τι μηχανισμούς; Αφού δεν υπάρχουν θεσμοί. Και δεν υπάρχει σύστημα συντεταγμένο, δεν υπάρχει δηλαδή ο κάτοχος της πολιτικής εξουσίας με τον οποίο θα συνομιλήσουν. Εκεί κινούνται δυνάμεις. Η πολιτική στο διακρατικό επίπεδο αναπτύσσεται με όρους ισχύος, με όρους δύναμης. Δεν αναπτύσσεται μέσα σε ένα συντεταγμένο εξουσιαστικό πλαίσιο που υπάρχουν κανόνες και επομένως λειτουργεί κανείς εκεί και μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα.
Άρα λοιπόν, βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε ένα αδιέξοδο, το οποίο ΔΕΝ οδηγεί σε αποτελέσματα. Δηλαδή, η αναζήτηση λύσεων και αποκατάστασης μιας ισορροπίας μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, κοινωνίας και οικονομίας, πολιτικής και οικονομίας, με βάση τις παλιές αξίες του 18ου αιώνα και τους θεσμούς, ΔΕΝ παράγουν αποτέλεσμα υπέρ αυτού που είναι η αιτία όλων, δηλαδή υπέρ της κοινωνίας. Οι πολιτικές σήμερα επαίρονται και θεωρούν ότι είναι προοδευτικό και σύγχρονο να ακολουθούν τον σκοπό των αγορών. Και αν κανείς επικαλεσθεί ακόμα και τον παλαιού τύπου τον κλασικό φιλελευθερισμό, θα τον χαρακτηρίσουν ως ακραίο. Ότι κάνουν σήμερα κάποιες δυνάμεις που προσπαθούν να προτείνουν κάτι άλλο -το οποίο είναι το ίδιο βεβαίως- αλλά πάντως, θεωρείται ακραίο. Ακροδεξιά σήμερα δεν είναι η ναζιστική Ακροδεξιά. Είναι ο παλιός φιλελευθερισμός.
Αναφερθήκατε στον "ορθό λόγο". Ο "ορθός λόγος" δεν είναι κάτι το αντικειμενικώς ουδέτερο. Για να είναι ορθός λόγος, πρέπει, να αναφέρεται στην εποχή και στις συνθήκες τις οποίες συζητάμε. Δηλαδή, αν σήμερα έρθει κάποιος και εκφέρει έναν λόγο της εποχής της φεουδαρχίας, του μεσαίωνα, θα είναι ορθός λόγος για τα σημερινά δεδομένα; Προφανώς όχι. Ήταν ορθός λόγος για τα δεδομένα της εποχής. Όταν λοιπόν σήμερα ο πολιτικός, ο οικονομικός, ο κοινωνικός λόγος, είναι ο λόγος του 18ου αιώνα, όταν οι συνθήκες άρδην έχουν μεταβληθεί κι έχουν ανατραπεί οι συσχετισμοί δυνάμεων, για ποιον "ορθό λόγο" μιλάμε; Το λέω αυτό, για να καταλήξω ακριβώς σ΄αυτό που ήδη επισημάνατε. Δε ζούμε στην ίδια περίοδο που προσπαθούμε να την ολοκληρώσουμε. Δηλαδή, τη μετάβαση απ΄τη φεουδαρχία, στον ανθρωποκεντρισμό, στις κοινωνίες εν ελευθερία. Ζούμε σε μια φάση, που, ολοκληρώθηκε αυτή η περίοδος και πάμε σε κάτι άλλο. Γιατί πάμε σε κάτι άλλο και τι είναι αυτό; Πάμε σε κάτι άλλο διότι, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις μιας σημαντικής αντινομίας. Ανισορροπίας αν θέλετε. Να το πούμε με πολύ απλά λόγια. Δηλαδή, έχομε δυνάμεις όπως η οικονομία κι η επικοινωνία κυρίως, που μετέβησαν στο μέλλον, και, οι κοινωνίες και οι θεσμοί και οι αξίες των κοινωνιών -όπως το πολιτικό σύστημα- παραμένουν στον 18ο αιώνα. Δηλαδή, με τα παλαιά εργαλεία θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις καινούργιες συνθήκες. Δεν γίνεται αυτό. Διότι, αυτός που μεταβαίνει στο μέλλον, κερδίζει/κατακτά δυνατότητες οι οποίες ξεπερνούν τα παλιά όπλα. Ένας που έχει εξελιγμένης τεχνολογίας αεροπλάνα, θα κερδίσει αυτόν ο οποίος αμύνεται ή πολεμά με τους "γκράδες" του 1800. Αυτό λοιπόν ισχύει και στην πολιτική.
Γιατί σήμερα, έχει ανατραπεί λοιπόν η σχέση κοινωνίας και πολιτικής, κοινωνίας και οικονομίας; Διότι, τι είναι αυτό δηλαδή που μας αναγγέλλει το μέλλον; Μα, όλα μέχρι τη δεκαετία του ΄80, συνέβαιναν κι αναπτύσσονταν μέσα στα κράτη. Σήμερα λοιπόν, ότι, η λεγόμενη αστική τάξη, αυτή που κατείχε δηλαδή το σύστημα της οικονομίας, ήταν μια τάξη η οποία είχε λόγους να φέρει την κοινωνική συνοχή. Είχε λόγους να διαλέγεται με όρους εσωτερικής πολιτικής πραγματικότητας, με την πολιτική εξουσία. Και να βρίσκει λύσεις που, να δημιουργούν και τον συγκερασμό των αντιθέτων, δηλαδή, να ικανοποιείται λιγάκι και η κοινωνία της εργασίας. Γιατί έπρεπε να υπάρχει και η κυρίαρχη άποψη με την οικονομία, αλλά και η κοινωνική που θα επέτρεπε να λειτουργήσει η οικονομία. Άρα και η ικανοποίηση, η νομιμοποίηση του συστήματος από τις δυνάμεις της εργασίας. Εκεί λοιπόν, μπορούσε και η απεργία και η διαδήλωση, δηλαδή το γεγονός ότι η κοινωνίες είναι έξω από την πολιτεία, να δημιουργήσουν μια σύνθεση με την πίεση που ασκούσαν. Σήμερα πια αυτό, δεν ενδιαφέρει. Κυρίως οι δυνάμεις, δεν είναι οι δυνάμεις της βιομηχανίας πια στον κόσμο. Είναι οι δυνάμεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η λεγόμενη εργατική τάξη έχει αλλάξει άρδην, δεν είναι αυτό που ήταν στο παρελθόν για έχει συμπαγή παρουσία, τα αιτήματα των κοινωνιών είναι πολύ διαφορετικά, και βεβαίως οι κοινωνίες είναι αντιμέτωπες με δυνάμεις της οικονομίας οι οποίες δεν χρειάζονται την εσωτερική κοινωνική συνοχή. Εάν χυθεί αίμα στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή οπουδήποτε, θα πάνε αλλού.

...
Δεν είναι ακόμα ιδεολογικά έτοιμος ο κόσμος της εποχής μας να αντιληφθεί ότι τα δεινά του οφείλονται σ΄αυτή την ολιγαρχική εγκατάσταση στον 18ο αιώνα."


Γιώργος Κοντογιώργης
(απομαγνητοφώνηση, Ελένη Ξένου.)


"Που πηγαίνει ο κόσμος, η Ευρώπη και η Ελλάδα" :

«...Το ίδιο το σύστημα επιτρέπει, επιβάλλει μάλιστα, στον πολιτικό να κάνει ό,τι του αρέσει, ενώ εμείς όλοι -η κοινωνία- είμαστε απ΄έξω.
Το πνεύμα των "διανοούμενων" είναι πιο περιορισμένο από αυτό του απλού πολίτη.
Βρισκόμαστε σε μια ραγδαία διαμόρφωση ανισοτήτων.
Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε, είναι, να γνωρίζουμε από πού ερχόμαστε και πού βρισκόμαστε. Και για να επέλθει μια ισορροπία, πρέπει η συλλογικότητα -η κοινωνία- να μπει στα πράγματα, να θεσμοθετηθεί το συλλογικό.
Οι κοινωνίες είναι εγκιβωτισμένες μέσα σε ένα καθεστώς τύπου "σύνδρομο της Στοκχόλμης". Δηλαδή, λατρεύουν τον βιαστή τους. Μας δίδαξαν ότι όλα τα οφείλουμε στην Δύση και ότι ήρθε και έδωσε "φως" στο ελληνικό σκοτάδι που κυριαρχούσε πριν από αυτή.
Αν και οι κοινωνίες δεν είναι ακόμη έτοιμες, ψάχνονται, ωστόσο, αν παραμείνουν στο να ψάχνουν μόνο, θα μακροημερεύουν την εξέλιξη. Πρέπει να επαναφέρουμε στις έννοιες το σωστό περιεχόμενό τους και να διασώσουμε ό,τι έχει μείνει.
Χρειάζεται ένα μνημόνιο για την πολιτική τάξη. Πρέπει να υπαχθεί επιτέλους η πολιτική τάξη στη Δικαιοσύνη.»

Γιώργος Κοντογιώργης
(Διάλεξη στο «Φίλιον», 20/2/2017)Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

"Η ελληνική ιστοριογραφία από τον Φαλμεράυερ στον Χόμπσμπάουμ"


ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ:
"Να σας διαβάσω αυτό που λέει πολύ συγκεκριμένα ο Χόμπσμπάουμ: "...Η έννοια ενός ελληνικού έθνους, είναι ασφαλώς μια πολύ σύγχρονη ιδέα. Στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, οι Έλληνες δεν πολέμησαν εναντίον των Τούρκων ως Έλληνες εναντίον Τούρκων. Πολέμησαν ως χριστιανοί εναντίον μουσουλμάνων. Πολέμησαν ως Ρωμιοί όχι ως Έλληνες. Φυσικά μιλούσαν ελληνικά και όχι όλοι τους. Διότι όπως είπα προηγουμένως, όλα τα έθνη είναι σχετικά πρόσφατα και σχετικά τεχνητά δημιουργήματα. Αυτό ισχύει όπως είπα, και για το ελληνικό έθνος, που δεν υπήρχε πριν απ΄τον 19ο αιώνα.»
Αυτή η τοποθέτηση, είναι θέσφατο στα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι θέσφατο στη λεγόμενη "ακαδημαϊκή ελληνική τάξη", και, μας λέει ότι τελικώς αυτό που ακριβώς έλεγε ο Φαλμεράυερ. Διότι ο Φαλμεράυερ δεν είπε τίποτε άλλο, είπε ότι ένα σύνολο πληθυσμών οι οποίοι δεν είχαν καμιά ενότητα μεταξύ τους, αν θέλετε σας διαβάζω και το απόσπασμα του Φαλμεράυερ, για να δείτε ότι κινούμαστε ακριβώς στο ίδιο πεδίο: "...Το γένος των Ελλήνων, ξεριζώθηκε τελείως απ΄την Ευρώπη. Είναι Σλάβοι, Αρναούτες, απόγονοι βορείων λαών, ομόφυλοι των Σέρβων, των Βουλγάρων, των Δαλματών και των Μοσχοβιτών, αυτοί τους οποίους σήμερα ονομάζουμε Έλληνες." Εξάλλου ο Αλέξης Πολίτης, λέει ότι, για παράδειγμα οι Σουλιώτες έγιναν Έλληνες μετά την Επανάσταση. Όταν, λέει, ξεκίνησε η ιστορία, το 1803 όταν γίνεται η μεγάλη τους σύγκρουση με τον Αλί Πασά, λέει επί λέξη "δεν είχαν ακόμα ελληνική εθνική συνείδηση, Αρβανίτες ήταν, δηλαδή Αλβανοί." Όπως σας το λέω επί λέξη. Ολοκληρωμένη ελληνική εθνική συνείδηση δεν είχαν, αλβανική όμως είχαν, όπως καταλαβαίνετε...
Δηλαδή, αυτό, είναι κάτι που, θα καταγραφεί νομίζω. Σε κανένα άλλο έθνος στην ιστορία, δεν έχει εμφανιστεί μια ομάδα λογίων, πολιτικών και ελίτ, οι οποίοι να θέλουν να κατεδαφίσουν το ίδιο το έθνος τους. Αυτό παρήχθη στην Ελλάδα για πολύ συγκεκριμένους λόγους, κυριάρχησε απ΄το 1990 και μετά ιδιαίτερα στις ιστορικές σχολές και στις σχολές τις συνδεδεμένες με την εκπαίδευση, και, μετεβλήθη αν θέλετε στον κοινό μέσο όρο της ιδεολογίας του μέσου Έλληνα πανεπιστημιακού σε αυτούς τους τομείς. Όσοι τολμούσαν να αμφισβητήσουν αυτές τις τοποθετήσεις, είτε δεν μπορούσαν να εξελιχθούν στο εσωτερικό του πανεπιστημίου, και γι΄αυτό ιδιαίτερα στις νέες γενιές θα δείτε ότι εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι έχουν πάρει τα διδακτορικά τους κι έχουν μπορέσει να εξελιχθούν στο εσωτερικό του πανεπιστημίου, μόνο και μόνο στον βαθμό που αποδέχονται αυτού του τύπου τις τοποθετήσεις. Και θα δείτε ότι είναι πάντα πολύ πιο ακραίοι και από τους γεννήτορές τους -ας πούμε- και τους μέντορές τους."


[...]


ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ:
"Νομίζω, το να ασχολείτε κανείς, και το λέω με την κυριολεκτική έννοια του όρου, με την ελληνική και μάλιστα την πολύ πρόσφατη ιστοριογραφία, πιστεύω ότι χάνει τον χρόνο του. Διότι δεν αντιπροσωπεύουν τίποτε άλλο, και κυριολεκτώ, παρά μόνο αυτό που θα μπορούσα να ορίσω με δύο λέξεις, είναι προσαρτηματικά μηρυκάσματα της κυρίαρχης ιδεολογίας που διακινεί την τεκμηρίωση, τη νομιμοποίηση της ιστορίας του ηγεμόνα. Γιατί, ο κάθε ηγεμόνας, χρειάζεται για να τεκμηριώσει το γιατί ηγεμονεύει, και να προσαρτήσει σ΄αυτούς την αποδοχή για να μη χρειάζεται η άσκηση βίας για την ηγεμονία του, πρέπει να νομιμοποιηθεί και ως ιδεολογικός παραστάτης αυτών των πραγμάτων, που οι άλλοι είναι οφειλέτες του.
Τι μας λένε λοιπόν; Ότι, οφειλέτες της νεότερης ελληνικής κοινωνίας, σε όλα τα επίπεδα, απ΄την έννοια λέει της Δημοκρατίας -θεός φυλάξοι!- μέχρι του έθνους, της αυτοσυγκρότησής τους, είναι ο «διαφωτισμός». Έχει σημασία λοιπόν να πάμε στην πηγή του γιατί είναι τόσο πολύ ιδεολογικά εθελόδουλοι, δηλαδή διακινούν την ιδεολογία της εξάρτησης που έρχεται στη συνέχεια να την πραγματοποιήσει το νεοελληνικό κράτος.
Ξέρετε, στην περίοδο του Βυζαντίου, και μέχρι το τέλος του τον 15ο αιώνα, έχουμε μια σαφή αποδοχή, δήλωση βουλήσεως των Δυτικών, που λένε ότι, οι Βυζαντινοί είναι το ομοθετικό ισάξιο, η αυθεντική δηλαδή εξέλιξη της αρχαιότητας. Το λένε όλοι! Είτε πάρουμε τον Πάπα Νικόλαο τον 1ο σε ένα τριαντατεσσάρων σελίδων κείμενό του προς τον Μιχαήλ τον 3ο τον βασιλιά και τον Φώτιο. Είτε πάμε στον άλλο Πάπα τον Γρηγόριο προς τον Βατάτζη,που του λέει: «...σας αναγνωρίζουμε ότι εσείς οι Έλληνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα...είστε οι φορείς του πνεύματος και της πραγματικότητας της ελευθερίας», αποδέχονται δηλαδή την ελληνική συνέχεια, ομολογώντας οι ίδιοι ότι δεν ανήκουν σ΄αυτή την κατηγορία. Άλλωστε, όλη η διελκυστίνδα που γίνεται και προκύπτει απ΄τα έγγραφα, είναι, ότι οι έλληνες του Βυζαντίου δεν αποδέχονται την Ρωμαϊκή πολιτική ιδιότητα, δηλαδή την ιδιότητα των Ελλήνων όπως αυτοαποκαλούνται στους πρώην Ρωμαίους και νυν Λατίνους, διότι έχουν εκπέσει του ελληνικού ιδιώματος του βίου, δηλαδή του ανθρωποκεντρικού βίου, των κοινωνιών εν ελευθερία, κι έχουν γίνει φεουδαρχία. Και τους λένε "Βάρβαρους" και "Σκύθες". Και γι΄αυτό διαμαρτύρεται ο Πάπας και οι άλλοι, βεβαίως. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος.
Πότε δημιουργείται η έννοια της ρήξης της λεγόμενης αρχαιότητας; Δηλαδή, αυτού που στοιχειοθετεί τους κλασικούς, τους ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους βεβαίως, και εμφανίζονται ότι είναι ο ενδιάμεσος κρίκος, η γέφυρα ή ο Μεσαίωνας; Τον 18ο και τον 19ο και τον 20ο αιώνα, που αρχίζει η άλλη ιδεολογία. Τι συμβαίνει εκεί; Γιατί γίνεται αυτό;... Συγκροτείται η ιδεολογία της ηγεμονίας της Δύσεως. Τότε λοιπόν, οι άνθρωποι του διαφωτισμού που, το μόνο που διαλογίζονται είναι πώς θα φύγουν από την απολυταρχία και θα πάνε στο λεγόμενο κράτος έθνος, δηλαδή απ΄την κληρονομική στην εκλόγιμη μοναρχία που έχουμε και σήμερα, έρχονται να διαμορφώσουν τους όρους μιας διπλής ρήξης με το ιστορικό παρελθόν. Πρώτον με τις έννοιες, γι΄αυτό και παίρνουν την έννοια της «δημοκρατίας», της βγάζουν το περιεχόμενο και της βάζουν το απολυταρχικό αρχικά και στη συνέχεια το καθεστώς το σημερινό της εκλόγιμης μοναρχίας, και όλες τις συναφείς έννοιες που έχουν να κάνουν με το βίο των ανθρώπων, για να νομιμοποιήσουν το σύστημά τους προφανώς. Το δεύτερο είναι, ότι δημιουργούν τους όρους της ρήξης με την ιστορία. Το Βυζάντιο πρέπει να βγει απ΄τη μέση, ορίζεται ως ξένος πολιτισμός, -εδώ, η μεγάλη μορφή που είναι η λατρεία των μηρυκαστικών της ελληνικής ιστοριογραφίας, ο Μπροντέλ...δεν κάνει τίποτε άλλο (όπως και πολλοί άλλοι) παρά να τοποθετούν το Βυζάντιο ως ξένο πολιτισμό, όπως και ο άλλος που λιβανίζεται εδώ πέρα και που μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, αλλά, του ξεφεύγει η λέξη: "απέναντι σ΄αυτό που αποτελεί την δυτική ευρώπη".- Δηλαδή, ξένος πολιτισμός προς την φεουδαρχία. Αλλά, ψάχνουν εναγωνίως, Ανατολικοί και Δυτικοί, της μαρξικής ή της σλαβικής εκδοχής, να αποδείξουν ότι το Βυζάντιο είναι φεουδαρχία. Είναι μεσαίωνας. Πρέπει λοιπόν, να αποδείξουν, αφού δεν μπορούν να τον προσομοιάσουν με τον δυτικό Μεσαίωνα, να πουν ότι είναι ασιατική δεσποτεία. Έχουν αφαιρέσει από μέσα το συστατικό του Βυζαντίου που είναι οι πόλεις, έχουν αφαιρέσει κάθε τι το οποίο συνιστά το ιδίωμα του Βυζαντίου -και το ομολογούν οι πηγές δηλαδή- βέβαια, ομολογούν ότι ήρθε η ρήξη με την αρχαιότητα, επειδή το Βυζάντιο απέρριψε τη Ρώμη και υιοθέτησε τους ελληνιστικούς και τους κλασικούς χρόνους. Το ομολογούν οι δυστυχείς! Και γι΄αυτό το λόγο έχει αποκοπεί απ΄την αρχαιότητα. Τοποθετούν λοιπόν το τέλος της αρχαιότητας, όχι στον 19ο αιώνα που ουσιαστικά τελειώνει, αλλά τον 5ο αιώνα που κατέρρευσε η δυτική Ρώμη."[Η συνέχεια της συζήτησης στο βίντεο που ακολουθεί. Απομαγνητοφώνηση, Ελένη Ξένου.
Συναντήσεις Κορυφής στο cafe του ΙΑΝΟΥ, Γιώργος Κοντογιώργης - Γιώργος Καραμπελιάς, με θέμα "Η ελληνική ιστοριογραφία από τον Φαλμεράυερ στον Χόμπσμπάουμ", που έγινε στις 24/1/2018.]


http://contogeorgis.blogspot.gr/2018/01/cafe_25.html

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

«Η μεγάλη "συμμαχία" η οποία έχει ως κεντρικό εχθρό, όχι κάποιον εξωτερικό εχθρό, αλλά την ίδια την κοινωνία»
«Ο διαφωτισμός, υπήρξε ένα κίνημα προοδευτικό την εποχή εκείνη, γιατί έπρεπε να φτιάξει την ιδέα του κράτους και της κοινωνίας της επόμενης εποχής.
Αλλά τελείωσε η εποχή εκείνη, καταναλώθηκε ότι είχε να καταναλωθεί.
Σήμερα δεν είναι επιχειρησιακό το σύστημα και οι αξίες του αξίες του διαφωτισμού τελείωσαν. Έχουμε άλλη εποχή στην οποία μπήκαμε. Και αυτή η άλλη εποχή, πρέπει να φέρει και τις κοινωνίες στο μέλλον! Για να έρθουν οι κοινωνίες στο μέλλον και να έχουμε μια ισορροπία της κοινωνίας με την οικονομία, πρέπει το πολιτικό σύστημα να εξαρτάται από την κοινωνία και όχι από τις αγορές.
Από την μία μεριά υπάρχει το πολιτικό προσωπικό το οποίο εναγκαλίζεται τις δυνάμεις των αγορών γιατί αυτές είναι καθημερινοί συνομιλητές και συγχρόνως οι μεγάλοι πάροχοι/χορηγοί χρήματος και επικοινωνίας και από την άλλη οι αγορές ή τα διάφορα παράσιτα που λειτουργούν ως συγκατανευσιφάγοι γύρω από το κράτος, όπως εργολάβοι και άλλοι, οι οποίοι από την άλλη μεριά έχουν συμφέρον να διατηρούν σε ομηρία το πολιτικό σύστημα για να υπαγορεύουν τις αποφάσεις και να έχουν τα προνόμια. Περί αυτού πρόκειται. Υπάρχει δηλαδή, μια μεγάλη "συμμαχία", η οποία έχει ως κεντρικό εχθρό, όχι κάποιον εξωτερικό εχθρό, αλλά την κοινωνία την ίδια την οποία δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να συμπήξει συλλογικότητα και να σταθεί απέναντι. Γι΄αυτό και στην ελληνική περίπτωση τους βλέπετε να καταπολεμούν κάθε ιδέα της κοινωνικής και πολιτισμικής συλλογικότητας, άρα και του παρελθόντος και λοιπά, διότι αυτά δημιουργούν μια αίσθηση ανάγκης και κοινωνίας να ορθωθεί απέναντι σ΄αυτό που της συμβαίνει.»


ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

«Τὸ τῆς πόλεως ὅλης ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσιν»
Ισοκράτης, Προς Νικοκλέα 2.31
(Το ήθος όλης της πολιτείας προσομοιάζει με το ήθος αυτών που την κυβερνούν[δηλαδή με το ήθος του πολιτεύματος])
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

"Το ζητούμενο είναι η αλλαγή του πολιτικού συστήματος!"

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ


Γ.Κ.: Δεν είναι ο σκοπός τους, αλλά εκεί οδηγούν. Κοιτάξτε, όταν εισάγουμε σε μια έννοια επιθετικούς προσδιορισμούς, "άμεσος"-"έμμεσος", καταργούμε την έννοια. Εάν σας πω ότι είστε άμεσος ή έμμεσος άνθρωπος τι θα μου απαντήσετε;... Είμαι άνθρωπος. Υπάρχουν άμεσα τραπέζια και έμμεσα τραπέζια; Ή είναι ή δεν είναι. Έτσι είναι και τα συστήματα ξέρετε. Λοιπόν, απ΄την στιγμή που εισάγουν την έννοια "άμεσος", καταργούν την έννοια "δημοκρατία". Και τι βάζουν στη θέση; Βάζουν το φερετζέ της ολιγαρχίας. Δηλαδή, το δημοψήφισμα. Αντί δηλαδή να ψηφίζουμε μια φορά στα τέσσερα χρόνια ή όσα, για να βγάλουμε κάποιον -που, η ψήφος μας έχει μόνο ένα περιεχόμενο, για να το διευκρινίσουμε, εκχώρηση ολικής ελευθερίας σε κάποιον να κάνει ό,τι θέλει, ασελγεί επάνω μας και μην έχουμε δικαίωμα να τον ελέγξουμε σε τίποτε. Ούτε να τον ανακαλέσουμε ούτε τίποτε.- ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αλλάζει μόνο ως προς ένα ζήτημα. Ότι δηλαδή, μια φορά στα τόσα...που μπορεί να είναι 10, 20, 30 χρόνια, ή και πιο συχνά αν θέλετε, θα αποφαίνεται το σώμα της κοινωνίας με ένα "ναι" ή με ένα "όχι" και για ένα θέμα. Λοιπόν, πιάσ' το αβγό και κούρευ' το, λέγεται στην καθαρεύουσα. Τι σημαίνει "να αποφαίνεται"; Μάλιστα προσθέτουν και το ευφυολόγημα της λαϊκής πρωτοβουλίας, γιατί;, γιατί διεκδικούν και ως ομάδες συμφερόντων που είναι ομάδες ιδιοτέλειας, -ανεξαρτήτως του τι σκοπό έχουν, διότι ιδιοποιούνται μια εξουσία την οποία δεν τους την έδωσε κανείς- να κινούν αυτές την διαδικασία ώστε οι κοινωνίες να καλούνται να αποφανθούν για το ένα θέμα. Και δεν θέλουν την κοινωνία, αυτό είναι το τραγικό και ακριβώς όπως το χαρακτήρισα προηγουμένως, δεν θέλουν την κοινωνία να είναι καθημερινός θεσμός της πολιτείας ώστε να μετέχει όπως η κυβέρνηση, όπως η βουλή, στα πολιτικά πράματα. Αυτό τους προκαλεί αλλεργία.

"Να σταθούμε στον ορίζοντα, να ατενίσουμε το μέλλον των αξιών"
Γ.Κοντογιώργης ομ.καθηγητής στο Πάντειο κ Πέτρος Ιωάννου στον Σπορnews 90,1 της Λάρισας,στην εκπομπή :''ακροβάτες του ονείρου'' .(6.12.17).για το διαδύκτιο sportnews901.gr , κάθε μέρα 10.15 -11.15 π.μ.
Ξεκινά την συνέντευξή του ο καθηγητής, σχολιάζοντας τα τελευταία γεγονότα με την πλημμύρα στην Μάνδρα Αττικής.
Γιώργος Κοντογιώργης:
"Αν θέλετε το σχόλιό μου, τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνουν αυτό που διαρκώς λέμε, επαναλαμβάνουμε και αυτό που διαρκώς υπεκφεύγει ο υπαίτιος να διορθώσει, το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε ένα κράτος που είναι ιδιοτελές, αποτελεί λάφυρο μιας ομάδας διακομματικής αλληλεγγύης και που τυπικά το διαχειρίζεται κι από κάτω όλων εκείνων των συμφερόντων τα οποία το λυμαίνονται δίκην παρασίτων. Θα ξέρετε πολύ καλά ότι, ακούσαμε στην διάρκεια αυτής της καταστροφής στην περιοχή εκεί, ότι δεν μπόρεσαν διότι υπήρχαν λέει, οι αρνήσεις της γραφειοκρατίας. Δεν απαντούν στο ερώτημα ποιος τις δημιούργησε και ποιος τις διατηρεί. Και γιατί τις διατηρεί. Γιατί διατηρεί δηλαδή έναν κρατικό μηχανισμό ο οποίος ανάγεται στην αντίληψη ότι το κράτος είναι ιδιωτικός χώρος και όχι χώρος δημοσίου συμφέροντος, παροχής δηλαδή κοινωνικών πολιτικών. Διότι, ο πολιτικός προϊστάμενος έχει μόνο ένα ρόλο: να συλλάβει, να διαμορφώσει και να εφαρμόσει πολιτικές. Και βεβαίως να άρει τα εμπόδια.
Εάν μπορεί να έρθει κανείς να μου δείξει, ότι έκανε ένα, δύο, τρία, -δε λέω περισσότερα- πράγματα η τωρινή κυβέρνηση. Στον τομέα της άρσης των αγκυλώσεων της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή, τι σημαίνει αγκυλώσεις;: να λειτουργεί ο κάθε υπάλληλος, με κορυφαίους βέβαια τους υπουργούς και τον πρωθυπουργό ως παράσιτο που αντιλαμβάνεται το δημόσιο ως ιδιωτικό του χώρο. Να παρέχει υπηρεσίες σ΄αυτούς και στους εαυτούς τους και όχι στην κοινωνία και στον πολίτη. Δεν είναι τυχαίο ότι, η άρνηση παροχής υπηρεσίας στον πολίτη θεωρείται πταίσμα που δεν τιμωρείται ποτέ. Η άρνηση παρουσίας καν, του υπαλλήλου στο χώρο του, θεωρείται ότι είναι μια παραβατική συμπεριφορά την οποία δεν θα φτάσει ποτέ ένα αρμόδιο όργανο να την εκδικάσει και να απονείμει ευθύνες. Ο πολιτικός το ίδιο. Ο γενικός κανόνας είναι αυτός. Δεν νοείται να λένε ότι φταίει η Δασική Υπηρεσία που δεν έκαναν τα αντιπλημμυρικά έργα. Πρώτα πρώτα δεν της πέφτει λόγος της Δασική Υπηρεσίας και δεύτερον, η Δασική Υπηρεσία λειτουργεί εν προκειμένω κατά νόμον. Τι σημαίνει κατά νόμον. Που, δεν είναι όπως το είπαν, αλλά...ας υποθέσουμε. Έχουν ψηφίσει λοιπόν τον νόμο περί δασικών και άλλων εκτάσεων, ο οποίος είναι μια..."παγκόσμια πρωτοτυπία" -το΄χω πει πολλές φορές- και, που κατατείνει στο να χειραγωγήσει, να αιχμαλωτίσει την ιδιωτική περιουσία και να μην ξαναμπεί στην παραγωγή. Ποιος τα έχει νομοθετήσει αυτά και ποιος τα έχει αναγάγει; Τα νομοθέτησε η Δεξιά, θα πούμε... Και τα έχει αναγάγει η Αριστερά -γιατί πάντα παρακολούθημα της Δεξιάς είναι η Αριστερά- σε πρώτο θέμα περιβάλλοντος. Η πρώτη αρχή καταστροφής είναι αυτή. Και το βλέπουμε τώρα, τις συνέπειες. Είναι γενικό το φαινόμενο.
Ακούμε, τις εξαγγελίες του κυρίου πρωθυπουργού ή των υπουργών. Στην αρχή λέγανε, εμείς θα μειώσουμε στο απειροελάχιστο τους γενικούς γραμματείς, τους συμβούλους, τα υπουργεία και λοιπά. Και τώρα τα έχουν πολλαπλασιάσει με παχυλές αμοιβές. Τι κάνουν όλοι αυτοί; Δεν αφήνουν την Δημόσια Διοίκηση να λειτουργήσει κατά το καθήκον της και δεν της αφήνουν και την γνώση να μπορέσει να την εφαρμόσει.


Πέτρος Ιωάννου:
Λένε κύριε Κοντογιώργη το εξής. Ότι για να πάρουμε κονδύλια ευρωπαϊκά/ΕΣΠΑ πώς τα λένε, και να τα ρίξουμε σε ένα αντιπλημμυρικό έργο τέλος πάντων, θα πρέπει να συντρέξουν όχι μόνο η επιθυμία της ελληνικής πλευράς, αλλά και ο προγραμματισμός, ο χαρακτήρας δηλαδή για ποιον λόγο δίνονται κάποια κονδύλια ευρωπαϊκά. Αλλά, όπου θέλουν όμως αλλάζουν τους κωδικούς. Απ΄τη στιγμή που, θα ξηλωθεί αύριο μεθαύριο για αποζημιώσεις, για πλημμυροπαθείς, σεισμοπαθείς, το ένα το άλλο, άντε τον σεισμό δεν μπορούν να τον προβλέψουν, ούτε τις βροχές, πόσο δύσκολο είναι να αλλάξουν τους κωδικούς;...


Γ.Κ.: Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουν χρήση και κατάχρηση των κονδυλίων της ευρωπαϊκής ένωσης. Αυτό άλλωστε γίνεται. Προσθέτω όμως, ότι κατά την δήλωση του αρμόδιου υπουργού, όταν ερωτήθηκε γιατί δεν προχωράνε τα έργα που χρηματοδοτεί η Ε.Ε. είπε, ότι ζητάει πάρα πολλά και δεν μας δίνει τα χρήματα να τα κάνουμε εμείς όπως νομίζουμε. Δηλαδή να τα φάνε και να τα διασπαθίσουν κατά τον τρόπο που έχουν συνηθίσει. Γι΄αυτό σας λέω, η αντίληψη που έχουν του δημοσίου χώρου, είναι αντίληψη του ιδιωτικού χώρου. Δηλαδή, "είμαστε ιδιοκτήτες και κάνουμε ό,τι μας αρέσει κι όπως μας αρέσει.


Π.Ι.: Είναι σαφές αυτό. Διακόσια χρόνια αυτό γίνεται.


Γ.Κ.: Να σας πω κάτι κύριε Ιωάννου; Έχω πει πολλές φορές ότι, η κάθε επόμενη κυβέρνηση ετοιμάζεται να κατεβάσει την Ελλάδα πιο βαθιά στα έγκατα της γης. Στον Καιάδα. Εδώ όμως έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η ιδιαίτερη περίπτωση; Πρώτον ότι δηλώνει ότι είναι Αριστερά. Δεύτερον, δηλώνει ότι είχε την έξωθεν καλή μαρτυρία. Το ηθικό πλεονέκτημα. Είναι η πιο βαθιά βουτηγμένη -στην περίοδο που δεν ήταν κυβέρνηση- η πιο βαθιά βουτηγμένη στη λογική της κομματοκρατίας! Ό,που άσκησε εξουσία, σε όποιους χώρους ηγεμόνευσε φέρθηκε με τον πιο χυδαίο εξ επόψεως πελατειακής, κομματοκρατικής και ιδιοτελούς τρόπο. Αλλά, ας πάρουμε την γενική πολιτική. Έχουν αναγάγει την απάτη σε ιδεολογία. Και μάλιστα επαίρονται ότι είναι ψεύτες και όχι κλέφτες όπως ξέρετε. Δηλαδή, επαίρονται ότι, διαπράττουν το αδίκημα της απάτης προς τον ελληνικό λαό όπως τους εμπιστεύτηκε να εφαρμόσει αυτά που υποσχέθηκαν. Πού συμβαίνει αυτό σε οποιονδήποτε προσωπικό χώρο, σε οποιαδήποτε προσωπική σχέση; Είναι δυνατόν να τιμωρείται κάποιος ο οποίος εξαπατά τον συνομιλητή του, αυτόν με τον οποίο συμβάλλεται και να μην ελέγχεται, και μάλιστα να θεωρεί ότι είναι ανωτάτη και καταξιωμένη αρχή η αρχή της απάτης όταν την εφαρμόζει σε μια ολόκληρη κοινωνία; Διάβαζα τελευταία, που δείχνει πόσο αμόρφωτο είναι αυτό το παιδί, χύδην λογική έχει στα πράγματα, ότι, είναι προοδευτική η απάτη αρκεί, -"η διατήρηση λέει, της καθαρότητας των θέσεών σου"- αρκεί να δίνεις εφικτές μάχες προς όφελος των πολλών. Μα, εφικτές μάχες δεν δίνει, -διότι είναι η πιο παραδομένη στην τρόικα και μάλιστα πάλι με τον λόγο της απάτης διότι τώρα το λέει "θεσμούς" για να μας φτιάξει...έτσι την ομορφιά του ακούσματος στ΄αφτιά- και, είναι επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εξήγησαν γιατί δεν είχαν καθαρότητα συμβατή με της πραγματικότητας. Γιατί δηλαδή ήταν δεκαετίες στην πολιτική και δεν έκαναν τίποτε για να μάθουν τι είναι η πολιτική. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι έκαναν αυτά τα παιδιά όταν ήταν στην αντιπολίτευση; Πού θήτευαν; Να το πούμε απλά; Γιατί, εάν αντιλαμβάνονται την λέξη «δημοκρατία», οι κότες και οι γάτες κινδυνεύουν να πάθουν έμφραγμα, όχι οι άνθρωποι, απ΄το πολύ γέλιο!... Αλλά, να πάρουμε ένα προς ένα ξέρετε, αυτά που λαμβάνονται ως Αριστερά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική, και όχι μόνο, μετανάστευση και λοιπά, είναι οι πιο προσηλωμένοι οπαδοί του Σόρος. Που θεωρεί ότι πατρίδα είναι το συμφέρον του χρήματος και των αγορών, -μην ακούτε τι λένε, να βλέπετε τι κάνουν- και ότι δεν υπάρχει άλλη πατρίδα εκτός απ΄αυτήν. Ότι κάνει ο Σόρος που χρηματοδοτεί ανοιχτά σύνορα και όλα τα άλλα, όχι έλεγχο όρων μετανάστευσης ώστε να μην δημιουργούμε εκρηκτικά μίγματα, αλλά, να ωφελείται η χώρα και, οι άνθρωποι οι οποίοι εισέρχονται βεβαίως, αυτά τα διδάσκει ο Σόρος και τα εφαρμόζουν αυτοί. Γι΄αυτό και οι καλοί συνομιλητές για τον Σόρος μεταξύ των άλλων στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, είναι μόνο οι Συριζαίοι. Εκπληκτικό! Θέλετε να πάμε στην εξωτερική πολιτική; Στην εξωτερική πολιτική, αυτά τα οποία αν τα πάρουμε κατά γράμμα έλεγαν ενόσω ήταν στην αντιπολίτευση, όσο δηλαδή λειτουργούσαν αυθεντικά και δεν είχαν τον φόβο της κοινωνίας, τους ορίζουν ως "γουναρικούς" και "βασιλικούς" του μεσοπολέμου, η μικρά πλην έντιμος Ελλάδα η οποία είναι και ιμπεριαλιστική ως ψωροκώσταινα, είναι "μεταξικοί" στον πολιτικό τους λόγο, -έχω κάνει την σύγκριση. Τι έλεγε ο Μεταξάς στην περίοδο της Μικρασιατικής εκστρατείας; Ότι είναι ιμπεριαλιστική, ότι είναι αποικιακή εκστρατεία- λοιπόν, το ίδιο συζητούν για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο. Εξωτερική πολιτική. Θέλετε να σκεφτούμε πώς, πρακτικά, ασκούν την πολιτική; Όπως όταν ήταν καταληψίες στα πανεπιστήμια. Με το πνεύμα του εκβιασμού, της εξαπάτησης της ιδιοποίησης και της ιδιοτέλειας.
[...]
Εφικτές μάζες γι΄αυτούς είναι οι ήττες που καταγάγουν εξαιτίας του γεγονότος ότι, αγνοούν ποια είναι τα δεδομένα της μάχης. Ο αντίπαλος πόσο δυνατός είναι, τι θα επιστρατεύσεις για να τον αντιμετωπίσεις και ποια θα είναι η ατζέντα της διαπραγμάτευσης. Όταν δεν μπορείς να νικήσεις τον αντίπαλο, πηγαίνεις απ΄την άλλη πλευρά για να κερδίσεις ή έστω να κρατήσεις αυτά τα οποία μπορείς. Εάν πας ξυπόλητος στ΄ αγκάθια γιατί αγνοείς... -τι μας είπε ο κύριος Δραγασάκης; λέει, "νομίζαμε ότι θα τρομάζαμε τη Ε.Ε."-
Γιατί εγώ δεν το γνώριζα αυτό και μάλιστα είχα την βεβαιότητα και το έγραφα, πολύ πριν ανέβουν στην εξουσία, ότι αν πάνε έτσι και πολιτευτούν έτσι θα μας καταστρέψουν; Σημαίνει λοιπόν ότι και δεν θέλουν να μάθουν και δεν μπορούν να μάθουν οι άνθρωποι, και επομένως, καθώς είναι κλειστοί στον κόσμο τους, στον κόσμο δηλαδή της ιδιοτέλειας και της ανυπαρξίας, έρχονται να φέρουν το πρόβλημα το οποίο είναι δικό τους βεβαίως, αφού είναι υπεύθυνοι για μια ολόκληρη χώρα, σε εμάς. Αλλά, να πάρουμε το ζήτημα της ιδεολογίας.Αυτό το, τρομακτικό στις επιπτώσεις που, αυτό πληρώνουμε ακόμα σήμερα, που μας λένε ότι εμπνέονται από τον Διαφωτισμό για το πολιτικό σύστημα, το οικονομικό σύστημα; Μας λένε δηλαδή ότι, εάν είμαστε στην ηλικία των τριάντα ετών πρέπει να σκεφτόμαστε για τις προτεραιότητες και τις ανάγκες μας και το σύστημα μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουμε, ως εάν είμαστε πέντε ετών; ... Τι πιο αντιπροσωπευτική αντίληψη αντιδραστικής πολιτικής απ΄αυτήν;
Εάν θέλουν λοιπόν, να βαφτίσουν ως Αριστερά την αντιδραστική αντίληψη των πραγμάτων, να μας πουν δηλαδή ότι "είσαι Αριστερός εάν ζεις με το πνεύμα και το κλίμα του 19ου αιώνα, που οι κοινωνίες εξέρχονται από την φεουδαρχία, να το ακούσουμε. Αλλά το ακούμε ξέρετε. Μας λένε ότι οι αγορές σήμερα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά, η φεουδαρχία της εποχής. Δεν έχουν συνείδηση και γνώση οι άνθρωποι πώς εξελίσσεται ο κόσμος. Και γι΄αυτό γίνονται οι πιο αυθεντικοί "προσκυνητές" της ιδεολογίας των αγορών. Και τα βαφτίζουν μετά. Δηλαδή, ευτελίζουν τη χώρα. Ευτελίζουν και την ιδεολογία τους, αυτήν που, εν πάση περιπτώσει στο παρελθόν είχε θύματα, έτσι δεν είναι;..., και ευτελίζουν κάθε έννοια ανθρώπινης ελευθερίας και ανθρώπινης ζωής.


Π.Ι.: Σ΄αυτό συμφωνούμε οι πάντες. Ότι η φεουδαρχία ξανάρθε από άλλη πόρτα, έτσι;


Γ.Κ.: Συμφωνούν όσοι δεν γνωρίζουν τα πράγματα. Διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα δεν είναι φεουδαρχία. Είναι, η αντίθετη της φεουδαρχίας λογική της εξαθλίωσης της ανθρώπινης κατάστασης, μέσα από την νομισματική οικονομία και όχι μέσα απ΄την φεουδαλική αντίληψη της οικονομίας. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Επομένως θέλει και τελείως διαφορετικά εργαλεία για να τα αντιμετωπίσεις. Τότε το ζητούμενο ήταν πώς ο άνθρωπος θα γίνει ελεύθερος, θα υποστασιοποιηθεί ως ελεύθερη οντότητα, τώρα, το ζητούμενο είναι πώς θα γίνει και πολιτικά ελεύθερος, πώς δηλαδή θα μπει στο πολιτικό σύστημα, για να αλλάξεις τις ισορροπίες άρα τον σκοπό της πολιτικής. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Τότε, έδινε την απόλυτη εξουσία γιατί δεν είχε συνείδηση του τι σημαίνει δημόσιος χώρος το άτομο στον κάθε Χίτλερ ή στον κάθε Λουδοβίκο, ή στον κάθε πολιτικά κυρίαρχο αφέντη, τώρα διεκδικεί την αποδόμησή τους και να είναι αυτός κύριος των πραγμάτων. Απλώς δεν βρέθηκε εκείνος που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και το πρόταγμα για να τρέξουν πίσω οι άνθρωποι, οι πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στην απόλυτη πολιτική αδυναμία. Καμία σχέση! Εάν αντιμετωπίσουμε τα σημερινά πράγματα με τους όρους της φεουδαρχίας, δηλαδή του 18ου αιώνα, οι μεν θα βασιλεύουν και θα κηδεμονεύουν, οι δε κοινωνίες θα πηγαίνουν απ΄το κακό στο χειρότερο. Θα καταβυθίζονται στον Καιάδα. Καλό είναι να διαβάζουμε. Καλό είναι να μαθαίνουμε. Κι όχι να αναπαράγουμε στερεότυπα τα οποία απλώς μας τοποθετούν στην πλευρά της αντίδρασης κι όχι της προόδου. Κι αυτό δεν το συναντάμε μόνο στην Αριστερά την καθεστωτική. Το συναντάμε, -λιγότερο γιατί αυτοί προσαρμόζονται πιο εύκολα στις αγορές, ενώ οι άλλοι απλώς γίνονται πραιτοριανοί, οι τις άρχουσας Αριστεράς- αλλά το συναντάμε και στην Αναρχία ξέρετε. Το αδιέξοδο της αναρχίας σήμερα, είναι το ίδιο με το αδιέξοδο των καθεστωτικών δυνάμεων. Δηλαδή, αυτών που εμπνέονται απ΄τον Διαφωτισμό. Σκέφτονται με τους όρους της εποχής εκείνης. Είναι η φάση που εκφράζει το βρεφικό στάδιο της ανθρώπινης κατάστασης. Ενώ, οι κοινωνίες ωριμάζουν, οι κοινωνίες εξελίσσονται, βρισκόμαστε σε μια τελείως διαφορετική φάση, έρχονται, τόσο οι καθεστωτικοί της πολιτικής κυριαρχίας όσο κι οι αναρχικοί που την αρνούνται και την καταπολεμούν, παραμένουν δέσμιοι στο βρεφικό στάδιο. Στην εποχή που γεννήθηκαν. Τον 18ο αιώνα. ΔΕΝ θέλουν να αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν ότι οι κοινωνίες ωρίμασαν και τραβάνε μπροστά για να διασωθούν από τις αγορές και από το πολιτικά κυρίαρχο κράτος. Άρα να φτιάξουμε ένα πολιτικό σύστημα που θα αποδεσμεύεται από την λογική της πολιτικής κυριαρχίας, άρα να ανακαλέσουμε -αυτό ζητάει η νέα εποχή- να ανακληθεί η πολιτική κυριαρχία και να ξαναδοθεί αυτό που λέγεται "λαϊκή κυριαρχία" και να ξαναδοθεί σ΄αυτούς που ανήκει κατά φύση. Δηλαδή στην κοινωνία των πολιτών. Στο σύνολο της κοινωνίας των πολιτών.


Π.Ι.: Θα επικαλεστώ ένα σύνθημα των αναρχικών-αντιεξουσιαστών, "να ανεβάσουμε τον πήχη πάνω από τις 10.000 καταλήψεις". Εδώ έχουμε συγκοινωνούντα δοχεία και με το καθεστωτικό κυβερνητικό σχήμα;


Γ.Κ.: Κοιτάξτε, η κατάληψη δεν είναι προοδευτική, γιατί δεν απελευθερώνει την κοινωνία. Δεν εισάγει την κοινωνία στην κατάληψη. Απλώς, είναι άλλος εκείνος που ιδιοποιείται το Δημόσιο χώρο, απ΄αυτόν του το ιδιοποιείται ως εξουσία στα πράγματα. Κι αυτό είναι όλο. Το ζήτημα δεν είναι η κατάληψη από κάποιον άλλον που αρνείται τον πρώην καταληψία που λέγεται "κράτος". Αλλά, το ζήτημα είναι το πολιτικό σύστημα που κατέχει δια του κράτους ο καταληψίας της πολιτικής, -στην Ελλάδα οι κομματοκράτες της Αριστεράς και της Δεξιάς- να, περιέλθει κατά ένα μέρος τουλάχιστον, δηλαδή με όρους αντιπροσώπευσης, στην κοινωνία. Η κοινωνία να θεσμοθετηθεί ως πολιτική πραγματικότητα και να παίζει ρόλο στην πολιτική διαδικασία. Να συμμετέχει στην λήψη των αποφάσεων. Τουλάχιστον! Σε καθημερινή βάση! Τονίζω γιατί, έχουμε και τους άλλους αντιδραστικούς του σκοταδιστικού τομέα που, καθαγιάζουν την ολιγαρχία που λέγονται "αμεσοδημοκρατικοί" και προτάσσουν το δημοψήφισμα, έτσι;... Όλοι μαζί δουλεύουν για την καταστροφή της χώρας, έτσι; Για την εξαφάνισή της.


Π.Ι.: Γιατί και οι... "αμεσοδημοκράτες" κατεργάζονται την καταστροφή της χώρας;


Γ.Κ.: Δεν είναι ο σκοπός τους, αλλά εκεί οδηγούν. Κοιτάξτε, όταν εισάγουμε σε μια έννοια επιθετικούς προσδιορισμούς, "άμεσος"-"έμμεσος", καταργούμε την έννοια. Εάν σας πω ότι είστε άμεσος ή έμμεσος άνθρωπος τι θα μου απαντήσετε;... Είμαι άνθρωπος. Υπάρχουν άμεσα τραπέζια και έμμεσα τραπέζια; Ή είναι ή δεν είναι. Έτσι είναι και τα συστήματα ξέρετε. Λοιπόν, απ΄την στιγμή που εισάγουν την έννοια "άμεσος", καταργούν την έννοια "δημοκρατία". Και τι βάζουν στη θέση; Βάζουν το φερετζέ της ολιγαρχίας. Δηλαδή, το δημοψήφισμα. Αντί δηλαδή να ψηφίζουμε μια φορά στα τέσσερα χρόνια ή όσα, για να βγάλουμε κάποιον -που, η ψήφος μας έχει μόνο ένα περιεχόμενο, για να το διευκρινίσουμε, εκχώρηση ολικής ελευθερίας σε κάποιον να κάνει ό,τι θέλει, ασελγεί επάνω μας και μην έχουμε δικαίωμα να τον ελέγξουμε σε τίποτε. Ούτε να τον ανακαλέσουμε ούτε τίποτε.- ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αλλάζει μόνο ως προς ένα ζήτημα. Ότι δηλαδή, μια φορά στα τόσα...που μπορεί να είναι 10, 20, 30 χρόνια, ή και πιο συχνά αν θέλετε, θα αποφαίνεται το σώμα της κοινωνίας με ένα "ναι" ή με ένα "όχι" και για ένα θέμα. Λοιπόν, πιάσ' το αβγό και κούρευ' το, λέγεται στην καθαρεύουσα. Τι σημαίνει "να αποφαίνεται"; Μάλιστα προσθέτουν και το ευφυολόγημα της λαϊκής πρωτοβουλίας, γιατί;, γιατί διεκδικούν και ως ομάδες συμφερόντων που είναι ομάδες ιδιοτέλειας, -ανεξαρτήτως του τι σκοπό έχουν, διότι ιδιοποιούνται μια εξουσία την οποία δεν τους την έδωσε κανείς- να κινούν αυτές την διαδικασία ώστε οι κοινωνίες να καλούνται να αποφανθούν για το ένα θέμα. Και δεν θέλουν την κοινωνία, αυτό είναι το τραγικό και ακριβώς όπως το χαρακτήρισα προηγουμένως, δεν θέλουν την κοινωνία να είναι καθημερινός θεσμός της πολιτείας ώστε να μετέχει όπως η κυβέρνηση, όπως η βουλή, στα πολιτικά πράματα. Αυτό τους προκαλεί αλλεργία. Η αντιπροσώπευση δηλαδή και πολλώ μάλλον η δημοκρατία, τους προκαλεί αλλεργία! Την κοινωνία δεν την θέλουν καθημερινά, την θέλουν χειραγωγημένη, αλλά απ΄αυτούς. Διότι, εάν θέλανε την κοινωνία να είναι ενεργός, η κοινωνία θα ήταν καθημερινός θεσμός που θα διαβουλεύονταν και θα αποφάσιζε για τα ζητήματα της πολιτικής που θα πρέπει να μπουν στην ατζέντα και να επιλυθούν, και δεν θα χρειαζόταν να την κινητοποιήσει κανείς. Διότι θα ήταν αναγκαίος θεσμός της κοινωνίας. Καθημερινός θεσμός. Αυτή είναι η αντιπροσώπευση. Γι΄αυτό είπα ότι, κι αυτοί συμβάλλουν στο ίδιο. Σε μια πραγματικότητα που στην χώρα μας, βρισκόμαστε εκεί. Ξέρετε, για να δούμε πόσο πίσω είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν κόψει το στάδιο της ανθρώπινης σκέψης απ΄την αυτονομία που πρέπει να έχει, την δημιουργική αυτονομία για να μπορούν να καταλαβαίνουν τα ζητήματα, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ακόμα και τα διεθνή δρώμενα. Ενώ, αν τους πεις κάτι λένε, "έχει γίνει κάπου αλλού;". Διότι αν δεν έχει γίνει, επειδή το δημοψήφισμα συζητιέται εδώ κι εκεί, άρα, είναι θεσμός καθαγιασμένος. Εάν τους πεις κάτι άλλο θα σου που, "μα δεν το λένε στην παγκόσμια βιβλιογραφία, δεν το λένε στην παγκόσμια πολιτική". Μα εάν το δημοψήφισμα δεν ήταν ολιγαρχικό και δεν νομιμοποιούσε ως δημοκρατικό το παρόν σύστημα, που είναι εκλόγιμη μοναρχία το έχουμε πει, τότε δεν θα το δεχόντουσαν οι άνθρωποι που κινούν τα νήματα στην εποχή μας. Αλλά, επειδή αντιλαμβάνονται ήδη, αυτό που δεκαετίες τώρα λέω, ότι είναι το πρόβλημα της απόλυτης ιδιοκτησίας της οικονομίας και της πολιτικής στα διεθνή πράγματα, διάβαζα πριν από λίγες μέρες σε μια διεθνή εφημερίδα, ότι δύο προτείνουν να είναι καθημερινός θεσμός της επιχείρησης οι μέτοχοι. Να μην παίρνονται αποφάσεις χωρίς ο συντεταγμένος θεσμός που προτείνουν να γίνει των μετόχων, αποφέρεται για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν. Δηλαδή, σκέφτονται να εισαγάγουν την αντιπροσωπευτική αρχή, αυτό που δεκαετίες τώρα διδάσκω, στην επιχείρηση!
Εάν λοιπόν, είναι τόσο μπροστά οι άνθρωποι των αγορών και οι δικοί μας εδώ ζουν ακόμα σττην εποχή του διαφωτισμού του 18ου αιώνα, που, σήμερα έχει μεταλλαχθεί σε μια αυθεντικά και ακραιφνώς αντιδραστική ιδεολογία που θέλει να κρατήσει τις εξελίξεις στην εποχή εκείνη, τότε τι άλλο μπορώ να πω;


Εάν λοιπόν, είναι τόσο μπροστά οι άνθρωποι των αγορών και οι δικοί μας εδώ ζουν ακόμα στην εποχή του διαφωτισμού του 18ου αιώνα, που, σήμερα έχει μεταλλαχθεί σε μια αυθεντικά και ακραιφνώς αντιδραστική ιδεολογία που θέλει να κρατήσει τις εξελίξεις στην εποχή εκείνη, τότε τι άλλο μπορώ να πω;


Π.Ι.: Το ΄17 φεύγει, το ΄18 έρχεται και αμέσως το ΄19. Η συγκυβέρνηση αυτή φεύγει; Κινδυνεύει τέλος πάντων φύγει; Και, από τον Φλεβάρη έχουμε επάνοδο ξανά του κυρίου Βαρουφάκη με τη "δημιουργική ασάφεια". Ποιες είναι οι προτεραιότητες του συστήματος μ΄αυτές τις οβιδιακές μεταμορφώσεις;


Γ.Κ.: Δεν υπάρχουν άλλες προτεραιότητες εκτός από αυτές που γνωρίζουμε. Δεν έχω ακούσει να υπάρχει κάποια διαφορετική εκδοχή στα πράγματα. Δεν έχω δει μια πολιτική δύναμη να εκφέρει έναν διαφορετικό πολιτικό λόγο. Ο καθένας λέει, "εγώ είμαι ο καλύτερος". Αλλά, ποιο είναι το θέμα; ...


Π.Ι.: Αναφέρεσαι και στα εξωκοινοβουλευτικά;


Γ.Κ.: Χονδρικά, σ΄αυτούς -για να μην μπούμε στις λεπτομέρειες, γιατί "λεπτομέρειες" είναι τι πιστεύω εγώ και τι πιστεύετε εσείς- σ΄αυτούς που, μετέχουν και καθορίζουν τα πολιτικά πράγματα. Εκεί λοιπόν, δεν έχουμε κανέναν πολιτικό λόγο ο οποίος να έχει να πει κάτι διαφορετικό. Και θα τονίσω κάτι! Μπορεί να ακούσουμε έναν πολιτικό ηγέτη, να λέει κάποια πράγματα διαφορετικά και καλύτερα. Αυτό όμως δεν διορθώνει την πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητα είναι το πρόβλημα του συστήματος. Με άλλα λόγια, όποιος θέλει να παίξει ρόλο με φιλοδοξία αλλαγής των πολιτικών πραγμάτων στην Ελλάδα, πρέπει να αγγίξει την ΚΑΡΔΙΑ του ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ! Διαφορετικά θα τον φάει η μαρμάγκα. Θα μπει μέσα και θ΄αρχίσουν να του τραβούν -λέω για αυτόν που θα μπορούσε να έχει καλές προθέσεις, που δεν υπάρχει εκ πολύ μεγάλο μεγαλείο πολυτέλειας τέτοιου είδους-.


Π.Ι.: Άρα, το ζητούμενο είναι αυτό που λέμε λαϊκή κυριαρχία/εθνική κυριαρχία;


Γ.Κ.: Το ζητούμενο είναι ΑΛΛΑΓΗ του πολιτικού συστήματος! Εάν αλλάξει το πολιτικό σύστημα και ο πολιτικός είναι υποχρεωμένος να παράγει και να εφαρμόζει δημόσιες πολιτικές, πολιτικές κοινού συμφέροντος, και να μην εναπόκειται σ΄αυτόν και στους πέριξ του να παίξει αυτούς τους ρόλους, εάν δεν αλλάξει λοιπόν, θα έχουμε τα ίδια. Διότι το ίδιο το κομματικό σύστημα, είναι εμποτισμένο με την λογική της κομματοκρατίας και είναι το ίδιο το οποίο δεν επιτρέπει να ανοίξει ο ορίζοντας και να μπουν άνθρωποι οι οποίοι, ή κι οι ίδιοι που είναι μέσα, να εφαρμόσουν άλλες πολιτικές. Ή του μοιάζεις και μπαίνεις και παίζεις ρόλους ή σε εκβάλλει και τελειώνεις. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Γι΄αυτό και βλέπετε ότι όλα τα αποβράσματα της κοινωνίας τα παίρνουν, τα υιοθετούν και τα βάζουν στην πολιτική για να παίξουν ρόλους. Κάντε μια αποτίμηση του τι είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Που κυβερνούν. Κάντε και μια αποτίμηση στην συνέχεια, όταν θα έρθει μια νέα κατάσταση, τι θα είναι οι βουλευτές ενός άλλου κόμματος. ...


Π.Ι.: Μέχρι και υπόδικο είχαμε δήμαρχο στον Βόλο. Και ξέπεσε του αξιώματος κατόπιν.


Γ.Κ.: Ακούστε! Δεν είναι υπόδικοι οι βουλευτές, για έναν πολύ απλό λόγο. Ότι το σύνταγμα που έχουν φτιάξει και η νομοθεσία και οι πολιτικές πρακτικές που εφαρμόζουν, δεν κάνει εφικτή την προσαγωγή τους στην δικαιοσύνη. Αλλιώς όλοι θα ήταν είτε ως ενεργοί καταδολιευτές είτε ως παρέχοντες ψήφο στην καταδολίευση, υπόδικοι. Κάποιοι φεύγουν γιατί κάνουν λάθη στην διαχείριση και εκτίθενται, αλλά, δεν βλέπω εγώ κάποια άλλη διαφορά. Άλλωστε, πώς μπορεί να προσέξει κανείς την διαφορά, όταν βλέπει ποιος καλεί τους ομοίους του, δεν έχει καλέσει για να παίξουν ρόλο κυβερνητικό σε διάφορα επίπεδα ή σε διάφορους θεσμούς ο τωρινός πρωθυπουργός; Οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί ποιους είχανε στο περιβάλλον τους ως άμεσους συμβούλους και πολλούς υπουργούς επίσης; Κάντε έναν απολογισμό να δείτε. Και διερωτηθείτε, τι είναι αυτό που τους κάνει να φοβούνται, διεθνής προσωπικότητες που υπάρχουν στην χώρα, που μπορούν να συμβάλλουν στα πολιτικά πράγματα; Στην επίλυση σημαντικών ζητημάτων; Αυτό είναι το πρόβλημα. Καλούν τους ομοίους τους. Δηλαδή τα αποβράσματα της κοινωνίας που λειτούργησαν ως παράσιτα μια ζωή, γιατί αυτούς τους ελέγχουν. Ξέρετε, έχει μείνει στο συμβολικό επίπεδο ένας νόμος της πολιτικής, και μάλιστα ένας νόμος της πολιτικής που καταδολιεύεται και καταδολιεύει τους πραγματικούς ιδιοκτησίες της πολιτικής δηλαδή την κοινωνία. Που τον είπε ο Αβέροφ, αλλά που αναπαρήγαγε απλώς έναν νόμο της πολιτικής. Πρώτον να είσαι μέσα στο μαντρί και δεύτερον να επιλέγεις ως ηγέτης αυτούς που είναι ένοχοι για κάτι, για να τους έχεις στο χέρι και να κυβερνάς.
Όταν δεν έχεις κράτος, ξέρετε, που να είναι κράτος παροχής δημοσίου συμφέροντος, πολιτικών κοινού συμφέροντος δηλαδή, τότε, παίρνεις του όμοιος σου και μάλιστα αυτούς που είναι ευάλωτοι, για να τους έχεις στο χέρι. Τι πολιτική θα ακολουθήσεις μ΄αυτούς βεβαίως, είναι άλλο. Π.Ι.: Βλέπω εδώ σε μια φωτογραφία της κοινής μας φίλης Ελένης Ξένου, μέσα σε ένα χιονισμένο τοπίο, ένα τρένο και δίπλα, «το μυαλό είναι η κινητήριος δύναμη των ψυχώ μας» Γιώργος Κοντογιώγης. Να κλείσουμε την κουβέντα μ΄αυτό. Φτάνει μόνο το μυαλό;


Γ.Κ.: Αυτό, δεν θυμάμαι πού το έχω πει, αλλά, αναφέρεται στο πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Αλλά όπως είπαμε το μυαλό έχει σημασία με τι το έχουμε προικίσει. Πού το κατευθύνουμε. Για να έχει και την αντίστοιχη έκφραση η ψυχή. Εάν πούμε ότι κάποιος δεν κοιμάται το βράδυ από ανησυχία, θα πρέπει να τον ρωτήσουμε, "για ποιον λόγο δεν κοιμήθηκες χθες το βράδυ"; Γιατί, μπορεί να μην κοιμήθηκε επειδή καλλιέργησε στο μυαλό του τις αξίες της δικαιοσύνης, της προσφοράς στον άνθρωπο, και, επομένως να αισθάνεται ενοχές γιατί δεν υπήρξε τόσο χρήσιμος όσο θα μπορούσε, αλλά μπορεί αντιθέτως να πέφτει απ΄το κρεβάτι από αϋπνίες κι από ανησυχίες και εφιάλτες, γιατί δεν μπόρεσε να είναι τόσο εφιαλτικός, να διαπράξει τόσα αδικήματα, να εκφράσει τόση κακία, απέναντι στον συνάνθρωπό του. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει έννοια. Εξαρτάται από το περιεχόμενο που το τροφοδοτεί κανείς το μυαλό για να κινεί συνειδήσεις και άλλα τινά. Που έχει να κάνει με το ιστορικό του, πού θήτευσε στα μικρά το χρόνια, πώς μεγάλωσε, σε ποια περιβάλλοντα, τι διδάχθηκε στην ζωή του και λοιπά.


Π.Ι.: Μιας και ανέφερες τη λέξη "δικαιοσύνη", ήθελα πιο πριν να βάλω και το τελευταίο ερώτημα. Σ΄αυτήν την σήψη, την πολιτική σήψη, πού είναι οι δικαστές; Και άλλοι βέβαια ακαδημαϊκοί. Αλλά, οι δικαστές δεν έχουν έναν σημαντικό ρόλο;


Γ.Κ.: Όλοι έχουν σημαντικό ρόλο και ευθύνη, αλλά θέλω να επαναλάβω ότι η ευθύνη αυτή, η ευθύνη όταν αναφερόμαστε στα δημόσια πράγματα, δεν είναι προσωπική. Δηλαδή δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εξαρτάται μια ολόκληρη κοινωνία από το εάν είμαστε διατεθειμένοι σε προσωπική βάση να κάνουμε το καθήκον μας, να εφαρμόσουμε το νόμο, να πολιτευθούμε κατά το κοινό συμφέρον και λοιπά. Να υπερασπιστούμε την συλλογικότητά μας. Το ζήτημα είναι πώς θα φτιάξουμε ένα σύστημα κανόνων, συντάγματος, νομοθεσίας, τα πάντα, που το άτομο θα εντάσσεται υποχρεωτικά μέσα στο συλλογικό και δεν θα το τοποθετούμε απέναντι στο συλλογικό και να λέμε "αν θέλεις κάντο και μακάρι να το κάνεις". Όχι! Πρέπει, να δίνουμε την βάση να προσφέρουν ακόμη περισσότερα αυτοί οι οποίοι θέλουν να λειτουργήσουν κατά το κοινό συμφέρον, αλλά και να αναγκάζουμε εκείνους που δεν θέλουν να το πράττουν. Όπως και να βοηθούμε εκείνους που θέλουν αλλά δεν μπορούν να έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν κι αυτοί. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Ο δικαστής δηλαδή, δεν αρκεί να λέμε "δεν έκανε την δουλειά του". Εάν δεν κάνει την δουλειά του πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που να τον αναγκάζει να κάνει την δουλειά του. Όπως ο υπάλληλος. Όπως ο καθηγητής του πανεπιστημίου. Εάν τον αφήσουμε ρέμπελο ασκέρι να κάνει ό,τι αυτός νομίζει, τότε η κοινωνία ολόκληρη, η χώρα ολόκληρη θα χαθεί. Έτσι χάνονται οι κοινωνίες. Όταν χάνουν τον συνεκτικό ιστό ο οποίος αποτυπώνεται σε ένα σύστημα που κινεί τις κοινωνίες προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Γιώργος Κοντογιώργης
Πέτρος Ιωάννου
Απομαγνητοφώνηση εκπομπής, Ελένη Ξένου.📚Το νέο μου αυτό βιβλίο που επιγράφεται ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 29 ερωτήματα για την κοσμοσυστημική γνωσιολογία, προσπαθεί να ρίξει φως σε ένα από τα μεγάλα ελλείμματα της επιστήμης, που αφορά στις μεγάλες διηγήσεις. Την εξήγηση δηλαδή του πώς και του γιατί της ανθρώπινης κατάστασης στην κοσμο/ιστορία.

Παρουσιάζει μια εξαιρετική σημασία για την εποχή μας, για έναν πολύ απλό λόγο: Η επιστήμη της εποχής μας κυκλοφορεί και κινείται στα τυφλά. Δεν έχει παρελθόν, δεν αισθάνεται ότι μπορεί να ερμηνεύσει το παρελθόν, εκτός από την γεγονοτολογική ή ιδεολογική της προσαρμογή και προβολή του τώρα στο παρελθόν, δεν αισθάνεται ότι το παρόν έχει μια θέση στο ιστορικό γίγνεσθαι αλλά το έχει αναγάγει σε καθολική αξία και πρότυπο με βάση το οποίο αξιολογεί και ερμηνεύει και το παρελθόν, και συγχρόνως δεν έχει μέλλον. Δεν διδάσκει τι θα είναι το αύριο, γιατί δεν το γνωρίζει το αύριο.

Μ΄άλλα λόγια, δεν αποτελεί επιστήμη εκτός από το περιγραφικό/καταγραφικό μέρος των γεγονότων, αλλά μια απλή ιδεολογία που επιχειρεί με βάση μάλιστα εργαλεία του 18ου και του 19ου αιώνα να ερμηνεύσει το σήμερα, προκειμένου να μην το αφήσει να του επιτρέψει να πάει στο αύριο.

Θα πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η εποχή μας διδάσκει -με άλλα λόγια η διανόηση- ότι τα έχει όλα σε ένα πακέτο. Όλα σε ένα. Και είναι δημοκρατία, και έχει την καταξίωση της πλήρους ελευθερίας, και είναι αντιπροσώπευση, και είναι -αυτό που είναι πράγματι- μια απλή με εκλογική νομιμοποίηση μοναρχία. Αυτή είναι η σχέση της πολιτικής και κοινωνίας που διδάσκει.

Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, έχει μια τεράστια σημασίας επίπτωση στις συμπεριφορές των ανθρώπων, στις σχέσεις των διαφόρων κοινωνικών ομάδων με την εξουσία.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτού του γεγονότος; Ότι, ο άνθρωπος διδάσκεται να έχει έναν περιορισμένο ορίζοντα, περιορίζει τον ορίζοντα της σκέψης και, του λέει ότι αφού έχεις σήμερα δημοκρατία, τι θέλεις; να την καταστρέψεις και να εγκαθιδρύσεις ένα αυταρχικό καθεστώς;

Η κοσμοσυστημική γνωσιολογία την οποία διδάσκω, εξηγεί ότι το σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την αντιπροσώπευση και την δημοκρατία και ότι για συγκεκριμένους λόγους ο κόσμος πηγαίνει προς τα εκεί. Δηλαδή, οι λύσεις στα σύγχρονα γεγονότα με την κοσμογονική μεταβολή που έχει επέλθει στο σύνολο του πλανήτη, δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στις παρούσες συνθήκες, αλλά με την υπέρβασή τους. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο αποτελεί συμπέρασμα μιας ολόκληρης προσέγγισης που αναδιπλώνεται, εκδιπλώνεται σε τρία επίπεδα:

Πρώτον στο επίπεδο των εννοιών. Αφαιρεί το ιδεολογικό περιεχόμενο που της έχει δώσει η νεοτερικότητα, έχει δώσει τις έννοιες όπως δημοκρατία, που, αφαίρεσε το περιεχόμενο της δημοκρατίας και όρισε κάτι άλλο που είναι το σύγχρονο της μοναρχίας, άρα αποκαθιστά τις έννοιες, δημιουργεί ένα νέο εννοιολογικό οπλοστάσιο, διαμορφώνει την τυπολογία των γεγονότων, εξηγεί δηλαδή ότι οι έννοιες οι μεν με τις δε συγγενεύουν, βρίσκει ποιες συγγενεύουν και ποιες όχι και τις τυπολογεί στον ίδιο χώρο. Παραδείγματος χάρη, ορισμένο περιεχόμενο της ελευθερίας με ορισμένη εκδοχή του πολιτικού συστήματος που μπορεί να λέγεται δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο, και βεβαίως εγκαθιστά αυτό που αποτελεί γνώρισμα και ιδιότητα του κάθε ανθρώπου, την βιολογία της εξέλιξης. Δηλαδή μας λέει από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε, -δεν είμαστε πρότυπο, είμαστε μια φάση πολύ πρώιμη στην εξέλιξη της ανθρωπότητας με όρους ελευθερίας- και πού πηγαίνουμε.

Αυτό λοιπόν όλο το πλαίσιο μας οδηγεί σε μια άλλη επιστήμη που ανάγεται στην κοσμοσυστημική προσέγγιση των πραγμάτων. Μια άλλη επιστήμη η οποία είναι αναγκαία για να αποτελέσει το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί το πρόταγμα της κάθε κοινωνικής περιοχής. Δηλαδή των σχέσεων μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και των σχέσεων των κοινωνικών ομάδων με την εξουσία. Εκείνο που αποτελεί σταθερά, οριστική σταθερά και δόγμα με εισαγωγικά ως συμπέρασμα σ΄αυτήν την προσπάθεια, είναι ότι:

Όσο οι κοινωνίες περιέρχονται σε περιοριστική ή σε πολιτική αδυναμία, τόσο επιδιώκουν να μπαίνουν περισσότερο μέσα στα πράγματα. Δηλαδή, αυτό που υπόσχεται η λογική της εξέλιξης, είναι ότι οι κοινωνίες θα φύγουν από τον ιδιωτικό τους χώρο και θα αξιώσουν την είσοδό τους στο πολιτικό σύστημα, από υπήκοοι θα γίνουν εταίροι, για να μπορέσουν να αντισταθμίσουν τους συσχετισμούς δύναμης και να μεταβάλλουν τον σκοπό της πολιτικής, στον σκοπό των κοινωνιών!


Γιώργος Κοντογιώργης
Απομαγνητοφώνηση, Ελένη Ξένου.

http://contogeorgis.blogspot.gr/2017/12/o-livemedianews-livemediagr.html